top of page

u

glagoli UKfUJK-

3

foneticky g

  • odevzdání vysokého poznání

  • pohyb od zdroje k výsledku

  • plavně se pohybující tok poznání

  • pochopení toho co probíhá

  • hovořit, odevzdávt informaci jiným lidem

  • odevzdávat moudrost svojí duši životní zkušeností

  • proces pohybu

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces vyhranění podstaty U G bychom mohli možná spatřit ve vývoji latinských a možná i anglických slov pokud budeme porovnávat s překlady slov z naší podoby.

Všiml jsem si, že se často z naších slov přeměňuje podstata W C při překladu do cizých řečí na U G. Jakoby z našich slov, kde vyjadřujeme ci, určité zacílení, určitý směr, v cizých slovech přechází do určitého skutku, určitého ztvárnění, předání již nějaké osvícené cesty.

Samotné grafické ztvárnění našeho U G totiž určuje, že zde máme čistou proudící energii, která nás uvádí do pohybu a ona vrchní čára, na hranici přeměny světu Slaví a Praví, je tažena ve směru posoloň, čili určuje předem životodárné předurčení.

Nic víc, nic míň.

Je nám předurčená jistá část, která nás má uvést do pohybu.

 

Zde by to i naplňovalo onu podstatu vývoje do cizých řečí, dána energie na předurčenou cestu, na předurčené poznání a proto U G.

 

 

Z této podstaty bych napsal, že obraz schovaný za Boukovicí U G je o předurčeném stavu, neboli o následování předurčeného.

 

/možná proto se zdá být i samotná šibenice jako něco předurčeného za něco spácháného, již vyhrazeného/.

ztvárněná cesta.jpg
bottom of page