top of page

Nejdůmyslnějsí komplot lidství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmětem dnešního článku bylo vyústění energií z přátelské návštěvy. Během velice milé a v celku i klidné atmosféry, kdy jsme vedli hovor o zážitcích z cestování po Egyptu. Můj přítel vzpomínal, co vše kdysi zažil a ne z cestovkou, ale na vlastní pěst, při cestování po Nilu. Viděl nádherné věci, obrovských rozměrů a nepředstavitelné pro lidský um. Mimochodem přítel je technik ze stavebního oboru. Spousta věcí mu přesto nešla do hlavy. Jeho přítelkyně to viděla ,,skoro“ stejně. Během hovoru jsme však narazili na téma právě ,,řízení společnosti“, přesněji na to, co se kolem nás asi tak děje.

Vše přišlo pomalu, možná celý počátek byl v tom, že jsem konstatoval, že mladí lidé dnes neví, proč jsou tady. Vyslovil jsem se, že je rodiče ani škola nevedou k životu, že smyslem je mít děti. Zanechat zde možnost pokračování ,,hry“. Hry na možnost učení, získávání zkušeností. A abych dodal váhu těmto slovům, začal jsem se bavit i o ženském a mužském principu.

 

Bohužel musím sdělit, že jsem se tímto dotkl citlivého tématu a vyvolal bouřlivou reakci přítomné ženy. Po cestě domů jsem pochopil, že se dopouštím omylu, myslet si, že určitá témata dovedu osvětlit tak, aby to dotyčné ženské osazenstvo pobralo. Zjistil jsem, že to asi neumím a budu se muset více soustředit na to, jak je možné popsat věc způsobem, srozumitelným ženskému obecenstvu.

Během mé návštěvy nevznikl nějak závažný konflikt, ale poznal jsem, jak může být v ženách ukotvené předsudečné pouto k myšlenkám vůči mužům. Je to citlivé a bouřlivé téma.

 

A to vše předcházející mne donutilo napsat následující věty. Bude to trocha rekapitulací různých úvah, které mě nakonec přivedly k šokujícímu zakončení.

 

Začnu asi nejdříve tím šokem. Křesťanství je paralyzující forma lidského bytí. Je postaveno na základě dobrých úmyslů lidského snažení o poznávání života. Celá jeho forma je konstrukčně postavena k zamlžení a odvedení pozornosti od podstaty samotného vývoje lidstva, k jeho nabytí původní kvality.

 

Proč si dovoluji napsat tak kritická slova na v jádru dobré postoje? Vždyť na získávání duchovního potenciálu, na kříšení mravních hodnot jedince, nemůže být přece nic špatného a naopak, je to přeci ten nejšlechetnější skutek. Pravda je ta, že každá hra má své podmínky.

 

Dnes s odstupem času jsem začal chápat, jak škodlivá jsou slova, která máme zaužívaná a ona ve skutečnosti mají trochu jiný význam než bychom předpokládali. Tak třeba šlechetnost jako ta nejvyšší mravní hodnota se přeci vůbec neslučuje se šlechtici a jejich panovačností. Hrůzami spojenými s válkami při vedení mocnářských sporů trpěl jen lid. Ano byl to trpělivý skutek lidu, nevzepřít se šlechetně šlechticům. Zde máme provázání dvou slov jako je šlechetnost a trpělivost. Viz článek : Kudy mne vede SB o hodnotách..., nebo třeba viz přednáška z Ostravy.

Obě slova užíváme, ale představujeme si za nimi opravdu stejné významy? Nebo je posuzujeme, jak se nám hodí ve větách? Přitom sama podstata slov je přesně daná!

 

Dnes se stalo běžné, že se slova významově zaměňují a tím se vyrábějí různá kouzla na podprahovém vnímání mysli. Novináři u nás třeba často používají slovo Rusko na skutky, co se staly za sovětské éry. Proč? Abychom nabyli podvědomě dojmu, že to v podstatě je stejné, že je to Rusko, co je špatné. Je to záměr vyvolat podprahovou zprávu.

 

Tato technologie manipulace vědomí je použita i v bibli. Jde vskutku o bizardní dílo, ale nezlobte se vážení, teprve nedávno jsem si uvědomil, co mne nedalo a od malička mne bránilo poznat ono dílo do hloubky. Je to skoro samotný začátek, že bůh stvořil ženu z Adamova žebra. Uf, ano vždy jsem si říkal, jaká je to divná věc, ale teprve dnes vím okolnosti, které mne zavedli k rouhačské myšlence.

Jak může zrodit muž?

A jsou to výmluvy, že jakože zrodil bůh z muže. Ne, vážení, to je právě ta představivost. Na podvědomé úrovni vzniká konflikt, jakože muž porodil ženu! A to je blbost! Můžete si stokrát říkat, že přeci myšlenka je napsaná tak, a i učitelé vám to říkají takto. Jenže život vám ukázal u možnosti pravého zrodu pravé obrazy, a pravé vjemy. Připustit fakt, brát na lehkou váhu, že žena vznikla z muže a věřte, konflikt v podvědomí JE.

 

Pokud se podíváte na dnešní moderní dobu, vše nasvědčuje tomu, že právě hnutí LGBT, transgenderismus, homosexualita, to vše je jen díky vjemu falešných obrazů, že je něco možné. To vše je jen určitá odchylka a ti lidé jsou nemocní. A nemoc je přece běžná záležitost. Stačí si vzít prášek a je po, ne? Straším vás, že.

Ne, tak lehké to není, porucha osobnosti v přesvědčení se v něčem je těžký vztah, který vzniká na základě lásky. Nedostatek lásky a nekvalita může za různé útěky našich myslí.

Blízkosti tématu ,,lásky“ jsem se věnoval v článcích Výchova dětí, pak Vedu anebo řídím a kolem jsem brouzdal i v článku Naše jsou slova. Zhodnocení o nemocech a polemikou příčin útěků myslí jsem se pokusil nasvětlit v článcích o zdraví.

 

Dnes plně věřím, že minulost je přesně napsána dle vítězů.

 

Že je dokonce možné, že docela v nedávné době Země prodělala zcela jiný konflikt, který je maskován úžasnou manipulací psaného textu. Tento skutek je dále doprovázen hlubokým výmazem na bázi emočního vypětí. Kdy v rámci páchaných zvěrstev docházelo mnohdy k překrytí hrůz a pozapomění starých méně významných událostí.

 

Pokud se zadíváte do dnešní doby, je toho důkazem. Nejsilnější metoda docílení změny myšlení lidí je strach. Strachem se ovládá mysl jedince a ten ztráci potenciální nadhled nad daným skutkem.

Je formováno myšlení lidí jen z určitého úhlu pohledu. Naší vypilovanou výukou, podáváním jen určitých informací naše mysl není schopna akceptovat jiné reálné vyústění určitých okolností, jejichž jsme svědky.

Já tomu říkám, že je formováno pole vědomí zadávání stále stejných příčin a kruh se tím uzavírá, že neustále jsou opakovány ty samé následky. Neboli, jsme vychovávání ve stejných příčinách a nemůžeme tedy čekat, že se zachováme následně jinak. Naše rozhodnutí jsou předem daná na základě naučených znalostí, které nám podsunuli. Lépe řečeno, které nám dali k naučení a zapamatování a my bohužel se na jejich základě stále stejně blbě rozhodujeme.

 

Proto jedinci nejsou schopni kolikrát přijmou holou pravdu, kterou vidí na vlastní oči, ale do jejich naučeného vzorce vědění to nezapadá. Nemohou tedy tomu uvěřit a mnohdy je nejlepším možným útěkem před niterní destrukcí realizace nějakého svého chtění, požitků, které je nabízeno na každém rohu. Zde je popsána druhá technologie použitá v rámci maskování o odvádění pozornosti.

 

Kdysi před léty, když jsem se začal zabývat mými předky. Když jsem hledal a pátral v duchu vnitřního pnutí, pod tíhou nějakého nesouladu, jsem narazil na Viédy. Je to ohromná věc. Pátral jsem, co to je? Co tam vše patří? Jak se to vlastně jmenuje, a proč je to tak podobné vědě?

V podstatě po léteh jsem zjistil, že je to množství spisů a textů, které nám popisují různé okolnosti a různé věci, které nám pomáhají právě utvořit vědomí. Které formují naší mysl, ne ve funkci právě nařízením, nebo zákazy, ale oním již nahoře zmiňovaným vedením.

 

Jednou z věcí, se kterou jsem se také seznámil, byl společný způsob života našich předků. Proč neměli stát a proč je dnes stát další destrukční maskující forma bytí. Není tomu dávno, kdy jsem viděl v dokumentu proslov starosty Berlína při oslavách vítězství, a v tom proslovu zaznělo, ….Stat Berlin.... a v titulkách běželo: jsem hrdý na město Berlín, že přežilo.... Najednou jsem i zde uviděl, že původní stát není forma na velkém území, ale tento obraz se nejspíš používal jako na hradby, jako na komplexní sídlo se soustředěnou službou. Čili formě soužití jedinců pod jakoby jedním zastavením, nemusíš jít daleko, vše máš tady.

My v češtině známe formu slova stát jako povel, ano, také jsme na místě a naopak, ne že nemusíme nikam, my nesmíme. Když se bavíme o stromě, že vznešeně stojí, no právě, kam by utíkal, když je mu tam dobře.

I zde máme trochu nejspíše zmanipulované vnímání, jakože by byl stát, to nejlepší co znám? Nuda, že, pro nás lidi. O hodnotách viz článek Hodný, hodnost, hodnota.

 

Naši předci žili v Državním systému.

Pro jedince, kteří neznají, co je Država, přiblížím. Država je forma soužití, která je formována držbou, neboli jedinec a jedinci drží ,,ve vlastnictví“ pouze to, co mohou udržet. Pokud není v silách jedince obhospodařit 10ha, nemůže je poté držet. Pokud existuje cesta, po které chodí více lidí a ne jen jedinec, který by jí vlastně jinak mohl držet, ale tím, že tam chodí více lidí, ji nelze držet.

Prostě podmínky držby jsou velice osobního charakteru a vlastně se nevztahují k právům druhého jedince. Je zde důmyslně zakomponovaná potřebnost z osobní roviny s maximálním ohledem na možné následky.

Podobnou teoretiku vypracoval v polovině 19 stol. francouzský filozof Pierr-Joseph Proudhon (1809 – 1865) v knize : Vlastnictví je krádež.

Myslím, že v té době šlo o popis věcí, které ještě někde mohli být k vidění. Ale názor si každý udělejte sami.

V držbě jde o pospolitní soužití, pokud si představíme, že potřebujeme zvednout těžký předmět, čím více lidí ho uchopí, bude držet, tím menší váhu zvedá. Zde ho drží společně, oni sami se společně rozhodli k určitému zlepšení svého okolí. Proto taky název držba je pouze osobního charakteru a ve ,,společném vlastnictví“ více lidí, se již o držbu nemůže jednat a jedná se o společenskou formu užívání, společnou formu zátěže, pomoci – žití v pospojitosti. Pro pochopení pospolitosti bylo právě zapotřebí pochopení náročnosti vlastní držby, vlastního opečovávání svého života.

Takže shrnuto, pro vyjasnění, Držba: díváme se na vlatnictví z její možné nejtěsnější vazby, na úrovni osobního poznání, ale vždy v rovině ke společnosti, k následkům. V držbě jde o zohlednění, že každý jedinec má právo na své zdokonalení a nikdo nemá právo mu v tom zabránit. Věci okolo nás, nám slouží ke hře zvané život k zdokonalování. V případě bránění užívání těchto věcí si jedinec nemůže splnit úkol, pro který zde přišel. To je jen stručné vyobrazení, do věci dále přináleží pochopení podstaty muže a podstaty ženy a dále také podstaty výchovy vedením. Toť jednoduše Viédy.

 

Vážení čitatelé a to je na hony vzdálené osobnímu vlastnictví stojícímu na tvrdém chtění, že já mohu! Přesně tak.

Nad touto formou vládne stát. Pěkně nás v ní drží a my nemůžeme nikam jít, systému patříme. On může. Jsme v něm narození, máme i formální číslo, pod kterým jsme pro stát známí a vždy musíme, pokud něco potřebujeme, hlavně platit.

Vůbec nikoho nezajímá, že něco potřebujete, a to je sakra podstata. To je rozdíl, čím se necháme opíjet. A opět to nikdo neuvidí, že je sprostě odírán, to by musel být nastaven celý systém jinak. A hlavně bychom museli znát i systém Državy, abychom uvěřili v něco jiného. Znát systém Državy v celé podobě a nejen v jednoduchosti co jsem popsal, že?

 

Pojďme však dále, nebuďme v polovině cesty, vždyť brod je ještě deleko. Výborné přirovnání, jak trefné a moudré.

Vážení čtenáři, v podstatě problému jde o to, že dnešní ženy vůbec netuší, nemohou mít představu, co je v jejich moci. Co je jejich předurčení. Bohužel to neví ani muži. Pokusil jsem se to vysvětlit v článku Muži a ženy, no bohužel je těžké tak jednoduchou podstatu vysvětlit při existenci snůšek lží. A kdyby to byla jen snůška, on je to celý komplot vlastně už z dob ranného křesťanství.

Jak jsem říkal, muž nemohl stát na počátku zrodu. A ženy nemají být jen manželky Krista. Představte si, že dokonce církev musela sjednat koncil, kde se museli usnést, že i žena má duši.

To neplatí však pro muslimství. K němuž se ještě vrátíme.

Říkám, že ženám byla ,,odejmuta“ vlastnost být ochránkyněmi rodů. Ženy netuší, jak vést a v podstatě vnímat své muže, aby byli šťastní. Tento pohled je naprosto zaměněn!

Muž má v životě velkou úlohu a troufám si říci, že možná v dnešní době pozici těžší na změnu od ženy. Muž by musel přijmout ,,poslušnost“ v dobrém slova smyslu. Muž je sice myslitel, tahá informace do podrobností, je citlivější v pravém slova smyslu než žena, ale v době jášství a vyzdvihování osobitosti opět nemůže vidět svůj úděl. A tak jsou ženy jakoby utlačované a nezbývá jim, než si honit triko, a muži jsou ti utlačovatelé, co ženy k ničemu nepustí.

A přitom ani jedna strana to neuvidí a k ničemu to takhle nepovede, jen ke konečnému kolapsu. Neboť vesmír se vždy narovná k přirozenosti. A opět zde platí, čím tvrdohlavěji si budeme myslet, že to vše tak může být, jak to dnes vedeme, tím větší a tvrdší pád to bude.

 

Tohleto prohození vesmírných podstat je neustále důmyslně maskováno!

 

Mám takové další překvapení, proč to tvrdím. Pokud se podíváte na nedalekou hrůznou minulost druhé světové války a hlavně na její vznik, možná i vy si všimnete, jak byla vybudována kariéra A. Hitlera.

Adolf Hitler musel mít nějakého rádce, nebo byl opravdu jasnozřivý. Jeho kariéra byla vybudována skrze ženy. A.H. si podmanil němky svou agendou, že byl svobodný a veřejně prohlašoval, že je oženěn s ženami celého Německa. Dlouhá léta, v podstatě skoro do konce války, tajil osobní vztahy, aby svým slovům dodal patřičný význam. Němky ho milovaly. A.H. jim plnil sliby, Německo sílilo a v podstatě byl zaveden řád a začalo se budovat. Začalo být vidět zlepšení.

Jistě, bežte do pokoje, kde není uklizeno a pak jen ukliďte. Dejte věci na správná místa, neboli dodejte jim řád, a rázem pokoj vypadá jinak.

Je to opět trik a skrze ženy, že uvěřily novému pořádku, přišlo opodstatnění i pro muže, neboť muž má v povaze vykonat pro svou milovanou vše, co jí učiní šťastnější. A proto byli muži sdílní jít i bojovat. Vznikla tím ohromná davová manipulace. Můžete namítat, že určitě byly výjimky. Ano, může být, podívejte se jen na podstaty.

Prosím, zde je důkaz, jak svést krajinu jinam.

Kouzlo A.H. vedlo skrze ženy. Byl podmanivý. Uměl to.

 

Vrátím se teď ke zmiňovanému Islámu.

Pro správné pochopení muslimství bychom rozhodně museli jít na jeho počátek. Není od věci, že opět zde sehráli významnou roli muži, kteří v konečné dnešní fázi určují ženám kvalitu jejich životů.

V podstatě na začátku to tak nemuselo vůbec být. Na začátku mohl být pouze nesouhlas s křesťanstvím a i v rámci toho nesouhlasu mohlo být napravení vztahu mezi muži a ženami. Pravdou je, že samotný Mohamed prošel ta nejvyšší možná Křesťanská studia. Znal veškerou podstatu, která byla i v samotném zákulisí křesťanství.

 

Vyznání založené na jeho přesvědčení mohlo být v konečné fázi napsáno pro prospěch samotného křesťanství. Mohlo být zkresleno, neboť opět je to jen učení, které není založené na věci osobního růstu, osobního přesvědčení. I zde, tak jako v křesťanství, se uměle buduje víra.

Nejzávažnějším aspektem dnešní doby a Islámu je právě ona vazba k ženám. Žena je brána na úrovni zvířete, zde se již vůbec nemůže jednat o pochopení podstaty ženského principu. Nejenom, že by to bylo na hony vzdálené, ale zde je to již na míle vzdálené.

A teď si představte dnešní multikulti propagaci. Pokud budu úplně normální jedinec, pokud bych i věřil v dobrý základ ,,demokratických“ principů, pak by mě mohlo být i srdečně jedno, že můj soused je muslim.

Pokud opravdu by byla zdravá společnost, jistě bych neměl žádné námitky. Bohužel podívám-li se okolo sebe, pak vidím i páchanou genocidu, vidím útlak menšinových skupin nad většinovým obyvatelstvem. Pak jednoduše opět mám v hlavě rozdílné obrazy, mám v podvědomí rozhodně zmatek mezi psaným slovem a tím, co je skutečnost. Rozhodně budu mít strach, že to opět nemůže skončit, jak se propaguje.

Vážení čtenáři a to nejsem strašpytel. Nejsem ani nějak xenofóbní, to je prostě realita vědomí a podvědomí. Vazba, která je skryta a má charakter puzení, vnuknutí. Nelze jí vymazat, nebo zahnat.

Jednoduše řečeno, nelze jí nevěřit. Je mou součástí.

 

Zde v rámci našeho obohacení, mám dojem, že se koná opět ta samá blamáž. Možná mám jen já ten pocit, ale zdá se mně, že přeci jen lidé procitají, začínají se ptát. Pátrají, co jim tam nějak vadí. Ostatně je vidět, že i z křesťanské obce jsou lidé otevřenější jiným náhledům. A pokud se to takhle již očividně projevuje, aspoň pro mne, je třeba onen báječný systém ochránit.

Je zapotřebí opět zatáhnout ruční brzdu a radikálně odvést pozornost od možnosti odhalení prohození mužských a ženských principů. A bohužel nejlepší formou je Islám. Ten potírá ženství dostatečně.

Toto je dle mého názoru hlavní důvod masové podpory uprchlictví. Promíchání a strach, místo růstu. Je jednoduchá otázka: kde porostete s muslimským sousedem? K porozumění k sousedovi, nebo k zahloubání se nad pravými podstatami?

 

Záměna podstat mužských a ženských principů je nejdůmyslnějsí komplot lidství.

 

Závěrem chci vyslovit přání.

Ať již se podíváte na věci, co píši jakkoliv, zanechte si prosím ODSTUP k tématu, který jsem vám předestřel. Nechte věci plynout, nemějte hned závěry postavené na současném vnímání podáváných informací.

Žádám vás jen o to, podívat se na téma, co jsem tím chtěl sdělit? Něco proti někomu? Nebo prospět v zájmu možná velké části dnešní populace.

A dle svého pozvolného zvážení prosím, teprve tehdy se podívejte, co můžete ve vztazích zlepšit VY.

Jak můžete přispět :

  • k pochopení vazby mezi ženou a mužem

  • k návratu tradiční rodiny

  • k porozumění mezi rodinami

  • návratu k společenskému soužití

  • k návratu Državy.  

udělej mě šťastnou.jpg
bottom of page