top of page

 

Obchodní společnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení čtenáři, dlouho jsem přemýšlel, jak mohl dříve svět fungovat.

Jak by bylo možné, že vše, co se v dějepise předkládá, je lež? Jak by bylo možné, že upravených dějin bychom si nevšimli?

Nalezl jsem jednu odpověď a možná pro mnohé opět KONspirační, chcete-li spekulativní. Oba výrazy však hovoří něco jiného, než se domníváte.

 

Konspirace

  • se zabývá pravidlem, které není viditelné. Je to defakto jemné pravidlo, neboli jemná kostra příběhu. Takže konspirující osoba může popisovat vnitřní pohled, jemné nitky příběhu, které jsou hrubou části neviditelné.

Spekulace

  • samotný začátek slova je dost výstižný, aby jste pochopili, že se jedná o pohled. Takže ten, kdo spekuluje, opět vytváří určitý pohled na věc, jak to vidí on a pak to jakoby vykulí, vybalí na posluchače. Zde se vůbec nehovoří, že posluchač něco musí příjmout. A proto pohled rozšířím o slovo :

Informace

  • samotná podstata slova informace je v podstatě o vnitřní formě. Rozděleně se bavíme o IN – vnitřní a FORMACI – dáno do nějaké podoby. Takže se jedná o slovo, které právě může vytvářet manipulaci, protože doslova je pracováno s požadavkem formy, neboli úpravě pro posluchače /hledání si svého publika/.

 

Po ujasnění si určitých pojmů přistoupím k příběhu co jsem zjistil o minulosti.

Nebudu popisovat kontrétní místa a konkrétní časy, protože skutečné události z minulosti jsou propletené s vymyšlenými příběhy a já se snažím o jiný vhled. Síť příběhů z minulosti je tak precizní, že se nám vše zdá být pravdivé.

Je potřeba vnímat věci z jiným přístupem. Myslím si, že samotné události poté zapadnout na své místo a možná vznikne i nová časová osa, jakmile se seznámíte s určitým pohledem, který vám v článku blíže představím. Není třeba velkého pátrání. Důležité je pochopit, proč se tak stalo!

 

Samotný původ všech zmatků je v otroctví.

V dávné minulosti byla určitá pravidla, které byla nad vším. Dalo by se říci, že existovaly vědomosti, které byly páteří pobytu na Zemi. Tyto vědomosti vytvořily základní rámec života.

Překroucením těchto prvotních pravidel /hodnot/, nebo spíše připuštění mírné deformace, vyplynulo následně do mnoha změn. Tímto novým pohledem na svět se staly nově vytvořené informace přípustnými.

Dnes pro správné vnímání věcí se používá název - filtr vnímání, nebo vědomostní filtr, připouštím může to tak být.

 

O co jde?

V podstatě se jedná o prvotní pravidla, o prvotní znalosti pobytu na Zemi. Ty byly základem pro meziosobní vztahy a následně mezikomunitní vztahy atd.

Dnes bych tato pravidla nazval něco jako základní listina práv, která sice dnes existuje, ale je jen slabým odvarem minulosti. Možná by se dala tata pravidla pojmout i do názvu ústava, ve znění původního odvození od úst, přenášení ústy. Jelikož se jednalo o práva tak nepopiratelné, tak rozšířené a všeobecně známé, že jsou tak jasná a neoddiskutovatelná. Bohužel se to o dnešních ústech a ústavě říci nedá.

 

Když jsem byl malý kluk, díval jsem se na Sandokana. Dnešní mládeži to moc neřekne, mají v podstatě jiný filtr vědomostí. Já na Sandokanovi vyrostl.

Tehdy jsem poprvé slyšel a ve filmu viděl, že existovala nějaká Východoindická obchodní společnost. V Sandokanovi byla tato společnost ukázána jako ta špatná. Já si v té době říkal, jak je to možné, že může existovat něco takového? Zdálo se mne, že uvedená společnost je snad nad králem, nad tím vším co panuje. Že ve skutečnosti je to ona, co panuje.

 

Vážení přátele, teprve po létech se mne tato myšlenka obnovila a já si uvědomil, jak blízko jsem byl tenkrát pravdě.

 

Dnes mám v tom jasno. Už vím, že to tak opravdu bylo. Celé dějiny a prosím projděte si je z hlediska této informace, se točí okolo obchodních společností.

Vše bylo původně založeno na jedinečnosti jedinců, která byla nedotknutelná.

Z tohoto pohledu se díval na svět i Sandokan. Když jsme se učili o Marcu Polovi, také jsme se učili o obchodníkovi.

Dokonce římská říše je pouze obchodní společnost.

Pokud si pamatujete někdo na Sandokana, tak zde si obchodní společnost /východoindická OS/ hájila své práva zbraněmi. A ve snímku šlo o to, že i nad rámec svých práv. I říše římská, myslím si, že obchodní název mohl být Imperium Roma nebo tak něco, je obchodní značka, která byla tak zámožná, že si dovolila mít i svá střediska obchodu se stejnými podpůrnými prostředky jako ta východoindická OS. Společenské rozdělení, zbraně a kapitál.

Vlastně šlo o to, zákazníka si správně připravit, tak jak dnes lákají markety zákazníka různými slevami nebo zákaznickými kartami kde hromadí bonusy.

Tyto obchodní skupiny hájily své zájmy a čile mezi sebou obchodovaly. Znovu to připomínám. To vše se dělo ještě v době, kdy jedinec byl nedotknutelný.

 

Změna nastala, jakmile se předmětem kupčení stal jedinec. Možná celou tu šarádu nastartovala nová obchodní společnost ,,Křesťanství" v čele se svým jednatelem papežem. Chce to dát pouze do souvislostí. Je jisté, že tato obchodní společnost zavedla nové termíny a nové pohledy a postupně začala obchodovat s dušemi. Začala vlastnit lidi.

Lidé jí podlehli a platili za narození, za evidování a v neposlední řadě za smrt.

 

Pokud jsem byl u vzpomínání různých úseků minulosti, tak by do toho zapadla třeba i Aljaška a ,,jakože“ koupě USA. A domnívám se, že přesně v tom duchu vznikají i loga, zástavy, erby, vlajky, jednoduché zastupující symboly pro obchodní společnosti.

 

Dnes jsem si jistý, že výše zmiňované ústní pravidla, zaručovala práva jedinců na jejich nedotknutelnost. Práva byla odvozená od poznávání z vnitřního pohledu samotného jedince, jeho úsudku založeném na zkušenostech, vedoucí k jeho sebeřízení. Práva se opírala o hodnoty :

  • právo na jedinečný život

  • právo na důstojný život

  • právo na živobytí.

Vše bylo zakořeněno a neporušitelné. Tato základní práva byla dodržována z vyššího principu pro zaručení funkčnosti dlouhotrvající a prosperují společnosti. Nic jiného nemá vyšší hodnotu než je podstata života. Každý z nás je jedinečný výtvor vesmíru a na Zemi je pro pochopení, uvědomění si materiálního propojení. Vše ostatní okolo nás je potom předmětem směny právě pro poznání a rozvoj.

 

V minulosti muselo šikovně dojít k začlenění jistých sobeckých pohledů, které začaly tato ústálená práva obcházet, až se nakonec samotná pravidla nedotknutelnosti stala předmětem obchodu.

Možná proto mnohé texty z nezkreslené doby obsahují termín ČLOVĚK, baví se o SVĚDOMÍ, neboť tyto pojmy byly svázány se znalostí si svých práv.

 

Dnes jsou lidé pouze obchodní čísla. Jsou zaneseni do statistik a do grafů, s přínosy a výdaji a k tomu vygenerovaného zisku. Snad i proto mnozí dnešní diskutující narážejí na nepatřičnost rodných čísel, na nesmyslnost práva – justici, co by výdobytek námořního práva, jen si všimněte podobnosti s kapitánským můstkem.

Říká se, že my Slované máme svědomí dané, že máme na to být Člověkem. Jiný by se zeptal a já člověk nejsem?

Podle tohoto zjištění ne.

Jsi otrok, jen obchodní číslo pro obchodní společnost. Ale pravda je, že máme na to, vše pochopit a věci změnit. Důležitý je nadhled, vidět to z této velikosti. Pokud to  zapadne více lidem, určitě se budou chtít vymanit ze statistik jako čísla, určitě budou chtít žít se svými právy na rozvoj.

 

O co se opírám?

Představte si, že máte rodinu a ta se rozrůstá. Žijete v krajině, kterou jste osídlili. Víte, že za druhým kopcem je další rodina a za dalším další. Znáte se, neboť, tak jak dnes v paneláku někomu dojdou vajíčka a zajde k sousedovi, tak se mohlo stát, že i tehdy jste poprosili souseda v nouzi. Dokonce jste si s nimi začali vyměňovat komodity, které se vám nedařily.

V žádném případě nešlo o to zabít souseda a ukrást mu vše, protože další rok máte krizi zpátky. Věc je jednoduchá, no kde by jste se to naučili, aby vám to šlo? V konečném případě jste mohli čekat i pomstu sousedů. Váš rod prospíval, rostl, vaše sídlo se zvětšovalo. Ze sídla se stala krásná vila, co reprezentovala rodinu.

 

Zde odbočím, představte si, že rodina buduje a po smrti rodičů budovatelů se má vše rozdělit. Jakože podle dnešního práva na dědictví. A já se ptám, co by vybudoval rod, když se pokaždé o vše rozdělil?

Zde je jisté, že rod /rodina/ vždy dává vše na jednu kupu.

Nedělí se posmrtně majetek a jedinec, který chce odejít, odchází s podporou toho, co mu rodina mohla poskytnout. Nic víc, nic míň. Vždy mohl jedinec zůstat a nadále pracovat na rozvoji rodového sídla v zájmu všech.

 

Přidáme si do obrazu rozkvetlého rodu další rodiny a další sídla. Můžeme se shodnout, že bratr se sestrou není dobrý nápad, mít spolu děti. Rodiny potřebovali novou krev, zaručit do budoucna zdravé jedince. Četl jsem nedávno text a tam se psalo, že jedinec si stojí na tom, že chce zachovat čistotu rodu. Jak to myslel? Bude mít děti se svou dcerou? Promiňte, opět jsem odbočil.

A tak začaly vznikat vsi, občiny a já nevím, jaké pojmenování můžou tato místa mít. Prostě určité rody se sdružily a žily pospolu. Nadále byla všechna práva zaručena. Myslím ta ústní. Tyto vsi vedly čilý život a pokud dříve kupily rodiny, teď kupila celá ves, celá občina ... . Tvořily, rostly, a v neposlední řadě si vyměňovaly zboží - komodity s druhými vesnicemi, občinami ... .

 

Přátelé a zde již máme krůček ke vzniku prvních společností, které se začaly specializovat na výměnu - směnu zboží. Jiné se specializovaly jen na převoz zboží a tak po různu. Obchodní společnosti se zvětšovaly z hlediska objemu přepravy zboží.

Zde bych viděl i vznik celních stanovišť, neboli sídel /opěrných bodů/ vybudovaných ve stylu obchodní společnosti římské imperie.

Víte, když jsem se zadíval do krajiny a spojil jsem to s pohádkami o loupežnících, zjistil jsem, že ony ,,hrady“ ve skutečnosti jsou jen celní stanice dohlížející na tovar proudící po cestě pod ním. Běda kupci co neměl na zaplacení mýta. A kupec, co chtěl projít bez zaplacení a šel oklikou, lesní cestou ukrytou před zraky z hradu, byl nakonec přepaden. A kým? Loupežníky přeci. Ve skutečnosti to byli samotní strážci obchodní cesty a trestali ,,nepoctivého“. A nebojte nepopisuji vám dnešní dobu, nebo vám to tak připadá? Podobnost je čistě náhodná....

 

Vážení čtenáři, to je vše o obchodních společnostech. Prosím, vemte tento nový filtr vědomostí v úvahu a začleňte jej do svého obrazu. Možná potom uvidíte jiný obraz celistvosti a možná potom se dříve začneme bavit o svých neoddělitelných právech být Člověkem.

 

Zbavme se jha být otroky. Předmětem obchodu. To je to nejhorší, co mohlo lidstvo, potažmo jedince, potkat.

PS : někdy stačí věci jen správně pojmenovat i to je předmětem webu Boukovice.com

loga.webp
bottom of page