top of page

Naši Předci

Vezmeme to pěkně od začátku. Pokud se mohu spolehnout na obrazutvornost a spojování, pak se obrátím na své dětství.

Byl to věk, kdy jsem poznal prababičku, pradědečka, babičku atd.... Dnes se je pokouším vybavovat.

Ale také si vybavím pohádky, které jsem sledoval se sourozenci. Jedna pohádka mne však vždy zajímala. Těšil jsem se na ní každým rokem, vždy ji dávali o vánocích. Byla to pohádka s názvem: Stvoření světa. Odvádělo to mou mysl v doprovodu s malovanými obrázky. Takové čáry a kouzla, nádherné jak bůh dokázal tak tvořit. A to mu stačilo pouze 7dnů.

Dnes po dlouhých letech ,,trápení" kladení si otázek, jak to bylo možné, dostávám konečně kusé odpovědi.

Nikdy jsem nebyl křesťan. Mí rodiče nám dávali volnost k nalezení vlastní cesty. A ikdyž uvedená pohádka je silně biblická, nikde není řečeno, že je nesmyslná. To, že někdy nevidíme cestu, neznamená, že ji nenalezneme.

Možná mojí předkové byli křesťani, možná jen drželi pusy a hleděli si svého. Vždyť dnes je situace naprosto stejná. Podívám se okolo sebe a vidím na lidech, jak se schovávají. Bojí se říci svůj názor. Možná stejně tak jak já v mládí, pátrají po odpovědích.

Pojďme si tedy přiblížit pár událostí ze života našich Předků. Kde sahá až jejich hranice, kde sahají naše paměti.

Začnu tedy od pojmu čas. Každý čitatel jistě zná dojem, že pokud na něco netrpělivě čekáme, naše mysl má dojem, jako by se čas zastavil. A opakem je, že pokud se dobře, ale velmi dobře bavíme, čas nehraje roli. Doslova nám utíká mezi prsty.

V naší Staroslovienké Boukovici má i čas svůj znak a symbolizuje ho 9 IŽA. Iža jako míra času. A právě o ten vyměřený čas jde, kdo a jak ho měří? Jakým vjemem, jakým záznamem.

Vše je v pohybu a to pouze zhlediska pozorovatele a samotného děje. Vše se navzájem prolíná, ale pro každého pozorovatele na Zemi zvlášť. Naši Předci nám zanechali odkaz, že čas je živel. Živlem nazvali také Vodu, Oheň.....Živlem je vše co dokážeme ovládat a přitom nás to dokáže zničit. 

 

Také nám naši Předci zanechali informaci, že jeden den boha je 250 miliónů roků.

Pokud se vrátím na začátek našeho příběhu, pak bůh stvořil Zemi a nás v průběhu 1.750 miliónů roků. Do dneška nejspíš uběhlo cca 17-20 dnů boha.

 

Vůbec si to nedovedu představit! Ale z čeho vychází tato informace? Vychází to z pozorování vesmírných procesů. Samotný časový údaj je spojený s otočením celého Vesmírů okolo centrální neutronové hvězdy a naši Předci ji dali název ZIMUN - posvátná kráva.

Současný vědecký svět tuto neutronovou hvězdu objevil v roce 2004 a v astronomii je označená jako 1RXS J141256.0+792204. Velice zapamatovatelné na tak podstatnou informaci o Vesmíru.

Jeden den boha se jinak nazývá galaktický rok.

Z pozorování Vesmírů také vyplunulo, že naše planeta, neboli celá sluneční soustava se nachází v jednom rameni otáčející se okolo vesmírného středu / z pohledu Předků světy Praví / a to v celku blíž okraji tohoto ramene. Samotné rameno se taktéž otáčí okolo své osy a celá otočka ramene je provedena za 66 miliónů let. Nejvyšší vrchol ramene při otáčení od roviny galaktického středu je 230 světelných let.

 

Pokud jsem u vesmírných odkazů našich Předků, uvedu zde další pojmy, které používali a měli své pevné místo.

Svaroží kruh - je mléčná dráha, po které se pohybu i Jarilo - slunce

Čertog - část vesmíru, ve kterém jsou shromážděny slunce, hvězdy, souhvězdí,  galaxie

Hvězda - centrální světlo, okolo kterého obíhá do 7 zemí

Slunce - centrální světlo, okolo kterého obíhá nad 7 zemí

Země - objekty, které obíhájí kolem hvězd a sluncí

Luny - objekty obíhající okolo zemí, také mohou obíhat družice, ty jsou menší

Jarilo - název našeho slunce, okolo kterého obíhá třidevět zemí. To je 27 zemí.

ASSA - galaktická válka

Pro představu,

obrázek mléčné dráhy

s vyznačením polohy našeho

slunce - Jarilo.

Rovněž vyznačen galaktický

střed.

Šipka naznačuje otáčení

ramene.

Pokud teď přemýšlíte nad údaji, odkud jsou převzaté, není účelem této stránky vysvětlovat tyto podstaty.

Není předmětné, vás přesvědčovat, co je pravda. Vy sami někdy musíte zhodnotit, jestli je normální věřit systému, ve kterém jste nešťastní, protože třeba konáte to co nechcete.

Samotné údaje zapadají do celé mozaiky povědomí o stavbě vesmírů našich Předků.

Od času daleko neutečeme a povíme si něco o rozdělení času našich Předků, behěm našeho pobytu na zemi Mitgard.

 

Naši Předci rozdělili jeden oběh země Mitgard okolo slunce Jarila na 9 měsíců a začínal přibližně dnešním dnem 22. září :

měsíc prvý :     Ramchat, měsíc božského začátku

druhý měsíc :   Ajliet, měsíc nových darů

třetí měsíc :     Bejliet, měsíc bílého záření a pokoje světa

čtvrtý měsíc :  Gejliet, měsíc sněhových bouřek a ochlazení

pátý měsíc :     Dajliet, měsíc probouzení přírody

šestý měsíc :   Eliet, měsíc setby

sedmý měsíc : Vejliet, měsíc větrů

osmý měsíc :   Chejliet, měsíc přijetí darů přírody

devátý měsíc : Tajliet, měsíc završení

Jeden oběh Země okolo Slunce nesl název Jedno léto. Odtud máme zachováno v řeči používání letopočtů, nebo, že mne je třeba 45let.

Jeden měsíc měl 41 dní - liché měsíce, a 40 dnů - sudé měsíce, dohromady 365 dnů.

 

Aby došlo k narovnání oběhu okolo slunce a počtu dní, jednou za 16 let bylo takzvané Svaté léto, kde byl počet dnů v každém měsíci 41 dní.

 

Celému oběhu svatého léta 16-ti let se říkalo jeden Kruholet.

Naši Předci dále používali název jeden Kruh života, jednotku o délce 144 let. Byl to násobek 16 Svatých let devíti, jakoby 9 cykly života. Nasvědčovalo by to však možnosti, že jsou nám v životě nastavené určité etapy. Je možné, že je to svázáno s čakrovým systémem /počtem čaker/.

Jako větší celek bylo označení, jeden Svaroží kruh života. Ten odpovídal 180 kruhům života, což je 25.920 let. I zde vzniká možnost, že věc má další vztažné souvislosti k nám samotným.

Tyto vcelku velké jednotky jsou nám prozatím asi vzdálené, pojďme tedy na ty menší. Třeba začneme týdnem.

Naši Předci žili v devíti denním cyklu. Názvy jednotlivých dnů jsou vcelku prosté:

 

1. pondělek

2. úterek, vtorek,....možná dvojtek ?

3. trojtek ? -  glagoli je hlaholit, mluvit, tento den bychom se měli věnovat blízským

4. čtvrtek

5. pátek -  jest, jako forma bytí existence, tento den bychom se měli věnovat sobě

6. šestek

7. sedmek 

8. osmek

9. neděle -  fita jako příroda, tento den bychom si měli vyjít do přírody

Červeně vyznačené jsou dny volna i s popisem jejich zaměření. Naši Předci se takto snažili žít v rovnovážném vztahu k sobě, blízským a svému okolí v době útlumu energie - Noci Svaroga.

Tím, že si člověk těchto věci všímá a má na ně čas, věnuje se jim, nešidí to, pak rozhodně snadněji nachází on sám rovnováhu.

Fčil popojdem na samotný den.

 

Celý den to je dnešních 24 hodin byl rozdělen na 4 částí. První část dne byl večer, druhý noc, třetí ráno, čtvrtý den. V každé části byli 4 časy /dnešní hodiny/ pokud tedy vezmeme kvadrát 4x4 dává to celkem za celý den 16 časů /hodin/.

 

Takže :

   1 celý den měl 4 části              1 část měla dnešních 6 hodin

   1 část měla 4 časy                   1 čas měl dnešní 1,5 hodin

   1 čas měl 144 chvil.                 1 chvíle = 0,625 dnešních minut, neboli 37,5 sekund

   1 chvíle měla 1296 chvilek.     1 chvilka = 0,0289351851 sekundy

   1 chvilka měla 72 okamžiků    1 okamžik = 0,0004018775 sekundy

   1 okamžik měl 760 mihů.         1 mihnutí = 0,00000052878627 sekundy

   1 mihnutí mělo 160 sigů.         30 kmitů elektromagnetické vlny atomu cézia

Pokud se zamyslím nad dnešním principem přenosu obrazu do pohybu pro potřebu filmového snímku, jednotka fts, který nám udává počet snímků za vteřinu, pak se mne zdá, že od tohoto momentu je odvozena i naše původní jednotka OKAmžik.

Zdá se, že pokud vezmeme v potaz, že OKO je čidlo zraku, které má svou tolerenci v zachycení sledovaného obrazu /možnost registrovat jednotlivé snímky/, a které se udává zhruba něco nad 24 snímků za vteřinu, pak se zdá, že v samotném názvu je právě název čidla a počet mihnutí - mžiknutí.

 

Tohle by nám mělo dávat potom počet zhruba 4 setiny sekundy. Možná mám nějaký nepořádek v počtech, pokud se jedná o nuly, nebo možná něco je nepřesné. Podle dalších jednotek třeba v měření vzdáleností, kde se jednotky odvozují právě z praxe, ze života, je zde možné, že nejpravděpodobněji došlo ke zkreslení nul.

Zajímavější moment vnímání časových jednotek do menších podstat je otázka, k čemu by byly dobré tak malé jednotky?

Pokud jsem se trochu rozepsal o OKAmžiku a pokud bych si ji takto představoval, vlastně nejenom představoval, já ji dokonce mohu vnímat okem, pak by se rozhodně při použití jednotky okamžiku v dalších jednotkách v závislosti na čase měnila i samotná podstata frekvence.

Uvažte, při zkrácení časového limitu pro uvádění kmitočtů, neboli uvádění počtu kmitů za kratší časový úsek, počet kmitů se tímto v kratším časovém úseku také zkrátí. Celkově se budeme pohybovat v menších číslech.

Dokonce se zdá, že bychom si mohli možná udělat i reálnější představu. No považte, je možné si představovat kmitočet 2,7Ghertzů /2 700 000 000 kmitů za vteřinu/?

Pro mne, pokud jde o milióny, jsem ztracen, má představa je v chaosu a vůbec si nedokáži nic uvědomit.

Pokud si však věci pokrátíme, je možné určité vjemy v pozemském světě získat. Můžeme mít nějakou představu.

Další zajímavostí vnímání času našich Předků je samotný průběh dne. Kdy začínal, jaké měl rozdělení a hlavně, jakým směrem se točily ručičky! A možná ručičky neměly a pouze jakoby vnímaly jak se postupně krátí, ubývá ukazatel času.

On totiž pokud se podíváme do podstaty vjemu času, tak určitě jako by se nám zdálo, že zhlediska pozemského bytí nám čas od narození neustále ubývá.

V podstatě dochází ke zkreslení a šálení našeho vjemu, jestliže se díváme na dnešní čas ve směru posoloň, ve směru procházení sluníčka. Takto můžeme nadobývat pocitu, že máme na vše čas. Ve skutečnosti, právě takto nám čas utíká.

Je prozíravostí dívat se na čas, že je náš pomocník v orientaci, ale také při jeho pečlivém sledování vnímáme, že nás uzavře do programu honění se.

 

Čas se tak stává živlem, a z lidí co ho řídí, stanovují pravidla k úkonům ve smyslu času, se stávají vládci časoprostoru.

Zde se prozatím odmlčím a budu pokračovat někdy příště.

Pokračování ze dne 22. Ramchata 7528 /12. října 2019/

Abych volně navázal na předešlé řádky, vyvěsím zde další jednotky a to délkové:

      1 vlásek                                         0,0027 mm

      1 vlas              16 vlásků               0,0434 mm

      1 čára             16 vlasů                0,69453 mm

      1 nehet           16 čár                   11,1125 mm

      1 palec             4 nechty                 44,45 mm

      1 píď                 4 palce                    17,78 cm

      1 stopa              2 pídě                      35,56 cm

      1 loket               3 pídě                      53,34 cm

      1 rif                    4 pídě                      72,12 cm

      1 krok                5 pídí                         88,9 cm

      1 měřice            6 pídí                     106,68 cm

      1 čelo                7 pídí                     124,48 cm

      1 sloupec           8 pídí                     142,24 cm

      1 bakule /palice/        9 pídí             160,02 cm

      1 točitá bakule        10 pídí               177,8 cm

      1 měrná bakule       11 pídí             195,58 cm

      1 sáh                        12 pídí             213,36 cm

      1 kruh                      16 pídí             284,48 cm

      1 točivý sáh             17 pídí             302,26 cm

      1 měrný sáh             24 pídí             426,72 cm

      1 viersta                 500 pídí               1066,8 m

      1 sloupová viersta  711,2 pídí       1517,416 m

      1 měrná viersta      1000 pídí               2133 m

      1 dálava                 213,35 vierst       227,6 km

      1 lunná dálava                   1670 dálav                       380 112,788 km

      1 temná dálava               10 000 dálav                    2 276 124,480 km

      1 světlá dálava           6 503 214 dálav             1 480 131 505 km

      1 dálná dálava    22 761 249 000 dálav     5 180 074 264 845,5 km

Po shlédnutí se jistě můžete přesvědčit, že měrné jednotky opravdu vychází z jasně viditelných věcí. Můžeme si je tedy představit.

Otázkou je proč naši předci potřebovali tak mikro délky a tak makro délky?

Je možné, že takto mohli ovlivnit přepočty dělených jednotek pro lepší představivost. Tak jak jsem uváděl nahoře, třeba náš kmitočet /kmity zaznamenané na ose ve vlásku a nakonec za jeden mžik/.

Myslím si po napsání těchto řádků, že vše zapadalo do celkového obrazu vjemu o Vesmíru. Celá, ale opravdu celá filozofie se odvíjí od základních stavebních pilířů stvoření vesmíru.

Je zde myšleno na počátek, chtění se spojit u těch nej, ale úplně těch nejmenších co známe - ATMA, do celého prostoru o velkých hvězdách, soustavách, galaxiích a čertozích.

Jednotlivé prvky na sebe navazují tak, jak navazují příčiny a následky. Země Mitgard byla o přesvědčení se, o najití spojitostí a nadobytí představ a zkušeností. Bylo by nemístné, kdyby tedy vše co obyvatel země nalézá okolo sebe, nedovedl pojmenovat dle toho co vidí, a jak si může věci představit. Jedině tak, nemůže docházet ke zkreslení, a dochází k dokonalému přenosu k druhému jedinci.

Po seznámení se s vjemy a popisy chodu vesmíru si můžeme povědět něco více o projekci zrození nás. Položím na začátku důležité otázky.

Kdy se pokládáme jako, že jsme to my? Já jako jedinec. Který okamžik je ten nejdůležitejší?

Kdy se můžeme opřít o skutečný předěl vpravení duše do těla? Není na tom poté přímo závislé vedení duchem?

Mám takovou myšlenku, že pokud se rodíme v jiné okamžiky 0,0004018775 sekundy, působí na nás v podstatě energie toho daného okamžiku zrození a proto máme dané určité parametry zrození. Určité energetické dispozice. Přednosti dané nastavením Vesmíru.

Samozřejmě do toho vchází i místo zrození, tak jak jsem popisoval ve článku o zdraví, chemické sloučení prvků - společenské nastavení nás obklopujících sloučenin - jejich vlnění.

No hlavní energie jsou rozdány velikostí spojených Atem v Čertozích, galaxiích, hvězdách, sluncích, planetách.

Pro tuto představu je důležitý tedy moment samotného porodu, moment předělu energií. Předěl stanovený ochranou vývoje těla v lůně matky a najednou bez ochrany, porodem, vyjití ven. Teď jsem tady. Do té doby jsem byl součástí vývoje matky. Potom jsem již JÁ a můj vývoj.

A jestliže najednou jsem to JÁ od daného okamžiku, v jistém daném okamžiku nastavených energií, potřebuji tedy jisté dané energie pro další vývoj. Pro mne konkrétní, tímto předurčené. Dle toho potřebuji přesné vedení ducha.

Proto se naši předci snažili vnímat tento okamžik každého jedince a dle toho sestavili důmyslný astrologický - hvězdný systém typu osobnosti, napovídající něco o narozeném jedinci.

Znám je také pod názvem KOSMOGRAM - systém svarožího kruhu. Dnešní horoskop.

Pojďme si jej blíže představit.

Nejprve začneme námi již známým pojmem Svaroží kruh. Je to v podstatě kružnice okolo centra Vesmíru, která je rozdělena na 16 dílů. Každý díl má svůj název a tomuto dílů říkáme Čertog.

Známe tyto Čertogy a jejich představitele ve Vesmíru a na zemi:

 

PRAse_______ Ramcha___________hruška

Štika_________Rožana____________švestka

Labuť________Makoš_____________borovice

Had__________Semargl___________lípa

Vrána________Kolada_____________modřín

Medvěd______Svarog_____________buk, malina

Čáp__________Rod_________________vrba

Vlk___________Veles_______________topol

Liška_________Mara_______________habr, rybíz

Tur___________Kryšeň_____________osika

Los___________Lada_______________bříza

Sokol________Višeň______________višeň

Kůň__________Kupala_____________jilm, kapradí

Orel__________Perun______________dub

Rys___________Tarch______________jasan

Pana_________ Živa________________jabloň

 

 

 

Pro lepší představu se

pokusím rozdělit náš

známý obzázek Vesmíru

do 16 částí - Čertogů.

 

Jednotlivé Čertogy nejsou

stejně velké. Na dojasnění

nejsou ani takto vedeny

od vesmírného středu. Jsou

porůznu umístěné  v tomto

prostoru jako galaktické

shluky.

 

Každý takový shluk má potom

svou přesně danou energii.

 

Rovněž se omlouvám, nemusí

být ani na tom daném místě

mého ztvárnění.

 

 

 

 

Doufám, že již nějakou představu o Vesmíru a Čertozích máte a teď se dáme do prejekce jak se přenáší ona energie na nás při narození.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek je doufám dost výstižný, že dochází k projekci energie z Čertogu Koně, přes naše Jarilo slunce, které převádí energii do své soustavy a dál ho vylučuje k nám směrem na Zemi.

Při otáčení Země okolo slunce tak dochází k jednotlivým posunům přicházející ovlivňující energie.

Slunce jako transformátor má nejenom úlohu jako příjemce a dál jako vysílač, ale rovněž podle názvu slouží k převodu vyšších vesmírných frekvencí do snesitelnějších frekvencí naší sluneční soustavy. Jakoby transformuje velmi vysoké napětí do nižšího napětí.

Tím je zaručen přenos z velkých dálek a také kvalita samotného přenosu. Zjemnění slouží k možnosti čtení informace.

Postoupíme dále. Dalším zpestřením je samotné rozdělení jednotlivých Čertogů na další díly. V každém čertogu je stejné rozdělení. Toto další rozdělení pak předurčuje jedince k určitým vlastnostem a chování zde na Zemi s kombinací energií uvnitř samotné sluneční soustavy.

Každý Čertog je tedy následně rozdělen stejně do:

 

    1 čertog___________9 sálů

    1 sál_______________9 stolů

    1 stůl______________po obou stranách 36 lavic  / 2x36= 72 /

                                   jedna strana mužské, druhá strana ženské

    1 lavice____________760 míst

 

Rozdělení lavic na mužské a ženské nestaví jednotlivé osudy proti sobě, ale harmonizují je jako v magnetu. Jako póly cha - tcha. Se stejnými názvy se setkáváme  u čakrového systému - harmonizující energie a směr otáčení víru.

Jednotlivé místa pak jsou přesně danou prejekcí ve stavbě postavení všech vesmírných těles směrem k nám do místa zrodu, daného okamžiku.

Bohužel neznám přesné popisy jednotlivých míst, nalezl jsem pouze povahy jednotlivých sálů.

 

Devět sálů nesou tyto charakteristiky.

1. sál domosedství

sál rodinného života a domácího kutění. V tomto sále člověk získá znalosti, které jsou nezbytné k osvojení svého povolání. Také určité znalosti a dovednosti k vedení  domácnosti a rodinného hospodářství. Jedná se o zručnost a předvídavost rodinného života.

2. sál služby a vojenské chrabrosti

Sál vojenské kasty a hodnosti. V tomto sále člověk dostává klasickou starověkou moudrost, která ho nasměruje ke službě silám dobra. Jsou stanoveny genetické schopnosti různých typů bojových umění, které určují silnou úroveň tělesných i duševních a duchovních sil. Muž dostává tyto síly bez ohledu na to, zda je to muž nebo žena. Lidé narození v tomto sále jsou spojeni kombinací dvou vyšších záměrů jako je povinnost a čest.

3. sál tvůrců

V tomto sále se formují osobnosti s velkou touhou po tvoření. Vytvářejí vše, co je možné ve prospěch rodu pro službu budoucím generacím. Lidé narození v tomto sále mají nezastupitelnou touhu po aspektech poznání různých zákoutí života, s následným zabudováním myšlenek, které v praxi vznikly, ve prospěch jejich rodiny a lidí. Lidé narození v tomto sále ve starověku byli nazýváni „velcí architekti“.

4. sál milosrdenství

Sál léčitelů a magie. Ti, kteří se narodili v tomto sále, obvykle řídí své schopnosti, které jsou od narození: ovládají své tělo (flexibilita, ohebnost, úprava srdečního rytmu, zadržování dechu atd.). A s dostatečným rozvojem těchto schopností mají schopnost k ovládání dalších osob. Třeba jedinec z tohoto sálu zašeptal ,,zub už nebolí" a zub přestane druhou osobu bolet. atd.

5. sál irinace

Je sálem sjednocování - systém propojení různých životních systémů založený na harmonii a lásce. Lidé narození v tomto sále vnímají problémy jiných lidí jako své vlastní a mentálně pronikají do stavu jiné osoby, zvířete nebo rostliny. Tito lidé se zpravidla stávají učiteli, mentory, kteří nesou svým potomkům prastarou moudrost. Velmi často mají velké rodiny. Ti, kteří se stali žreci a žrice nesli často jméno ,,Duchovní" : například duchovní Vedomir a jeho žák volchva Velimudr; Tara a Baba Jaga (matka Yagina).

6. sál moudrosti a smrti

Sál jasnovidectví. Ti, kteří se narodili v tomto sále, mají ohromnou moc věštění (jasnovidectví). Dostávají příležitost od narození a jejich schopnost se pohybuje podél toku řeky času jak do budoucnosti, tak do minulosti. Velmi často se jim říkalo žreci - proroci a žreci - věštící. Do této kasty se velmi často dostali i válečníci, kteří se  často setkávali na bojišti se smrtí, tzn. dívali se za hranice života a smrti (dostávali se mezisvěty), tím dostali vjem a lidé je nazývali „prorocký“ (prorocký Oleg).

7. sál vykonavatelů osudu

Ti, kteří se narodili v tomto sále, mají schopnost ovládat jednotlivé elementy stavby světa Javí i Naví. Z těchto lidí (zejména v minulosti) se zpravidla vytvořila kasta žreců vládců přírody a žreců strážců brány do světů ve všech zemích Svarožího kruhu /Hvězdné brány/.

8. sál osudu

Jedinec narozen v tomto sále byl osudem předurčen k mnoha zkouškám. Za účelem výběru nejlepších dětí lidstva, a tím je určena jeho zvláštní mise v Nejsvětější Svarze. Tito lidé se ve starověku zpravidla tvořili kasty správců: knížat, králů, rodanů, jakož i starších a stařešin. Ale zároveň to vůbec neznamená, že se jednalo o kasty bez dělníků, bez pracujících. Všichni jedinci se zabývali tvůrčí prací. Reprezentantem kasty správců může být pouze člověk, který dosáhl určitých výsledků ve své profesní a tvůrčí činnosti.

9. sál moudrosti

Sál Véd. Lidé narození v tomto sále jsou spojeni touhou poznat a zachovat starodávnou moudrost prvních předků a moudrost nejvyšších bohů. Taková kasta se zpravidla skládala z Vedůnů (nejvyššího žrece-strážce prvotní moudrosti). Pole jejich znalostí a použití neměla hranice, protože se starají so všechno. Říkálo se o nich, že jsou ve světě vším a no není světu bez nich jediného.

Zkusíme si tedy uvést příklad jak je tedy rozděleno jedno léto.

Víme, že jeden rok trvá 365 dnů.

To znamená, že při počtu 16 Čertogů připadá na jeden Čertog zhruba 22,8125 dnů. Dalším dělením 9 sály zjistíme, že na jeden sál připadá zhruba 2,5347222222 dnů.

Pokud se budeme dívat dále pak:

    1 sál________9 stolů

    na 1 stůl připadá  0,2816358 dnů a to je 405,5555556 minut

    1 stůl_______72 lavic

    na 1 lavici připadá 5,6327160494 minut

    1 lavice_____760 míst

    na 1 místo připadá 0,4446881091 sekund

Vážení čtenáři dostali jsme se k číslu, kdy naši Předci dle dostupných informací, sledovali počátek zrození s přesností okamžiků, pro snadnou orientaci předurčení vlastností narozeného jedince.

V každém případě dnes takový údaj v rodném listě nehledejte. Dnes se uvádí pouze den narození a do vašeho lékařského záznamu se uvádí hodina a minuta. Pokud jste byli u porodu, víte to. Přesnost na okamžik nás však nikdo neučil zaznamenávat.

Ještě doplním, že velikosti míst nejsou vždy stejné. Určitě jste si všimli, že jsem psal u Čertogů a sálů, že se jedná zhruba o tento časový úsek.

Vše je přesně poděleno velikostí samotného shluku daného Čertogu a jeho polohou vůči sousedům. Některé Čertogy jsou blíže a jiné zase dále od sebe. Títmo se samotná projekce daného Čertogu na zemi Mitgard v počtech dnů mírně liší.

Pokud se nad věcí zamyslíme, určili jsme takhle jen pomocnou vlastnost daného jedince. Dále je potřeba si uvědomit, čím to mohlo být způsobeno, že se tyto sály opakovaly vždy v každém Čertogu. Momentálně mne nic nenapadá, aby se ta samá energie opisovala 16krát během jednoho oběhu okolo slunce.

Největší vliv na charakter narozeného jedince měla sama naše planetární soustava. Její planety, které ovlivňovaly energie na Mitgard zemi.

Podle předků bylo planet tři devět. To znamená 27 planet, které vytváří kombinaci k danému zrození.

Zde je potřeba si uvědomit, že se nám opakují při rozdělení Slovienského kalendáře vždy devět měsíců. A pokud vezmeme v potaz planety, které obíhají rychleji než Mitgard země, projevují se jakoby častěji. Ale planety vzdálenější, s větším cyklem oběhu okolo slunce, se nemusí vždy projevovat stejně při zrození v ten samý den v jiný rok. 

Proto se tyto ,,konstelace" podrobněji rozkreslovaly a byl to doslova viední obor. Snad i proto naši Předci měli tak dlouhodobě rozdělený kalendář, až na 25 920let - jeden svaroží kruh, který odpovídal 180 kruhům života po 144let.

Možná i zde vzniká vazba, že se cyklem 25 920let uzavírá nejdelší oběh planety okolo Jarila slunce a nastává nový okruh projekce při zrození na Mitgard zemi. Opět od počátku.

Již jsme se dozvěděli o stavbě Vesmírů a hlavně plynoucího času. Dozvěděli jsme se i naše samotné zrození z hlediska projekce času. A když už jsme se tedy zrodily, můžeme si popsat dispozice nás samotných. Popíšeme si hlavní energetický systém našeho těla - čakry, po našemu Cn%uyq - STÓGNE.

 

O tom však budeme psát příště.

23. Ramchata 7528 /14.10.2019/

Nadepsal jsem sice úvod o čakrách, ale nejprve se přece jen rozepíšu o místě zrození.

Podle našich Předků jsou naše těla budována s pěti elementů života.

Elementy života : voda,

                             oheň,

                             kov,

                             zem,

                             dřevo.

Tyto prvky má každé tělo ve specifickém poměru, dané jeho místem vývoje. Opět zopakuji, jak jsem uvedl ve článku o zdraví, jsme součástí struktury nás obklopujícího vlnění, které je vyzařováno z každého prvku a sloučenin okolo nás.

Takhle jednoduše jsme ovlivněni vývojem při růstu těla, naší matkou, přijímanou  vodou a potravou, ale i oblečením a vše v těsné blízkosti.

Dostáváme do vínku přesné poměry, které jsou nám takto souzeny do konce života. Jejich odchylky vedou následně k boji - vyrovnání se s nedostatem.

 

Má čistě osobní myšlenka je, že nás jiné prostředí ovlivňuje na psychice domácího pohodlí. Druhá myšlenka k tomuto bodu je, že každé tělo si tyto prvky nastavuje a vyrábí samo. Jedinou blokací proč trpíme nedostatkem je, že vytváříme myšlenku - ta má jistou frekvenci - a ta utváří blokaci daného prvku - který má svou frekvenci.

Tímto se krásně dostávám do našeho tématu ohledně čaker, stógní. Při zkoumání co to v podstatě je taková čakra a co má za následek je nejjednodušší je popsat, že jsou to energetické body, které roztáčí dvě struktury sil. Vznikají vířivé pohyby ve směru hodinových ručiček a proti směru. Taková malá centra, kde se setkává jakoby studené proudění a teplé proudění, pozemské síly a nebeské síly.

 

Tyto centra, jinak také frekvenční transformátory, se chovají jako slunce. Jsou to stále body a okolo sebe mají napojené další podbody, podčakry, nejspíš děvet. Hlavní čakra převadí, zásobuje a podčakry čerpají a převádí do orgánů.

Opět můj osobní dojem je, že jak nahoře tak dole a tak tuším, že osvědčený vesmírný model stavby se kopíruje do naší stavby těla. 

V podstatě otevření nebo zavření čaker je trochu matoucí, jde o to, že jsou jistě slunce, která nezáří tolik, kolik bychom potřebovali. Proto se snažíme jim v záření pomoci. Snažíme se dané frekvenci, danému vlnění, dodávat na síle. Posiluje se frekvenčně po celý život. Dolaďujeme se.

Za úvahu právě stojí ono důmyslné propojení jemněhmotné struktury a její následná materializace. Formující myšlenkové pole - energie.

Naši Předci nám zanechali různé nápovědy. Kdysi dávno jsem se seznámil s informací, že moderní věda popisu vidění barev jako frekvenční odraz. Neboli světlo co na předměty dopadá /musí být širokospektrální, nesoucí veškeré viditelné záření/ zvýrazní jen tu barvu - frekvenci, která je součástí daného nasvíceného povrchu.

Pro jednoduchou představu, měsíční světlo nenese veškeré světelné záření a tak vidíme jen určité rozhraní barev. Část světelného spektra pohlcuje povrch měsíce.

 

Toto světelné spektrum se učí na základních školách při tématu rozklad světla na skleněném hranolu.

V podstatě žáci dostávájí informaci, že s frekvencí máme jen úzkou část viditelných frekvencí ,,bílého světla" a to se rozloží dále na tyto barvy viz. obrázek.

Pokud se tedy pozorně zadíváme, zjistíme nejenom to, že jsou to barvy duhy /déšť nahrazuje onen hranol při pokusu ve fyzice/, ale že jednotlivé barvy na sebe frekvenčně navazují. Postupně rostou od červené k fialové.

Pro další představu zde přenesu následující obrázek a to je umístění čaker a jejich barevné označení.

Zde se jasně projevuje opět nám známý efekt, že věci se navzájem doplňují a přenášejí - napodobují. Vidíme ty samé věci - obraznosti.

Z tohoto předpokladu je jasné, že tedy čakrový systém je o růstu frekvencí. O jejich zdokonalování.

Další patrná věc je, že počáteční čakra má barvu černou. Která však není součástí světelného spektra a kterou my na zemi vytváříme smícháním barev. Černá barva má navíc jednu výraznou schopnost, a to, že nejvíc pohlcuje energií světla a převádí ho na teplo. 

Pravdivým opakem je nejvrchnější barva zářivá ,,bílá", která světlo odráží a dokonce se chová jako tepelný izolant. Družice, kterou naši vědci poslali do slunce právě jako nejúčinnější ochranu před tepelným zářením nesla několik nátěrů bílých barev /různého frekvenčního spektra/.

Pro další představu jsem si dovolil upravit tedy sloupec světelného záření do formy pyramidy:

 

                                                            9. čakra - Pramen - zářicí bílá

 

 

                                                            8. čakra - Čelo - fialová, lilá

                                                            7. čakra - Hrdlo - tmavě modrá

                                      

                                                            6. čakra - Leľa /čandra/ - světle modrá

 

                                                            5. čakra - Lada /surma/ - zelená

 

                                                            4. čakra - Prsa - žlutá

                                                                                                                            

                                                            3. čakra - Břicho - slámová

                                                            2. čakra - Zrod - červená

                                                            1. čakra - Začátek /Istok/ - černá

Tady je viditelné, že náš začátek je obrazově ve tmě, jen ze tmy se dokáže zjevit cokoliv. Neboli taky pro nás z Á-tmy.

Pokud se podíváme pozorněji na vlnové délky, zjistíme, že čím výše se pohybujeme, tím se vlnová délka zkracuje.

Pro mne se spouští obraz, stáváme se psychicky stabilnější. Naše emoční výkyvy se menší, jsme klidnější.

Také je to o obrazu vyhraněnosti a přijetí. Tak jako frekvence narůstá, narůstá náš stupeň přijetí, a tak jako vlnová délka se zkracuje, tak se postupně vyhraňujeme, ostříme.

Rád bych ještě doplnil, že bude dobré se v samostatném článku podívat na zoubek názvům našich barev. Jakou frekvenci a tím pádem přesné obrazy vlastně nesou.

Popsal jsem vám tedy vážení čtenáři naši energetickou dráhu a tímto se prozatím odloučím.

mléčná dráha s popisem.jpg
Svaroží kruh ve vesmíru.png
projekce energie.png
světlo v pyramidě.png
čakry a barvy.jpg
images.png
bottom of page