top of page

Roční vyhodnocení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vážení čtenáři, studující,

tak si říkám, že bych mohl provést malé shrnutí o poznávaní Staroslóvienské boukøvíce, dále jen SB.

 

Začnu připomenutím, že stránky jsou zaměřeny na poznání slov, jejich významů a hledání podstat daných podob slov.

Zdá se to být jednoduchá činnost, ale věřím, že celkově jazyk, a né jen ten náš, má za sebou vývoj, kde každý znak, litera či chcete-li písmeno něco znamená.

Již důležitý průlom je v samotném rozdělení a pochopení na hlásné, souhlasné a spojující. Pokud zavzpomínate, nebo si otevřete učebnice a podíváte se proč se písmena dělí na hlásky a souhlásky, zjistíte, že je to dle zvukové domény – fonetiky. Hlásné jsou podstatou prvotních tónů, zvukového nosiče a souhlasné je doprovázejí.

V SB jsme však odhalili, že nejde jen o samotný zvuk, ale také proč zvuk nakonec vyluzujem!? Tato otázka je v podstatě nejzásadnější.

Zde se právě otevírá prostor pro odpověď vyjádření našich citů. Vyjádření mne samotného. A pokud si tedy vážený čtenáři představíš, onu podstatu něco ze sebe sdělit svému okolí, pak to nejvnitřnější, to co nás nejvíce zaráží, či ovlivňuje, nebo utváří, prostě to nejbližší našemu vnitřnímu nastavení jsou naše city, které sdělujeme. Proto ve vyjádření našich citoslovců převládají hlásky a pro nás v SB Hlásné. To ony stojí za hlášením našich nejbližších pocitů a doprovodem pro dokreslení jsou pak souhlasné.

 

Dalším poznáním je význam samotné SB.

Mezi lidmi zabývajícími se jazyky panují různé teorie. Jakože indoevropský původ, latinský, možná i anglosaský a já nevím jaký ještě. Hledáme různé popisy, jak to mohlo být na základě stop v užívaných slovech, na základě samotných písmenek.

No skutečnost proč dané slovo existuje ve tvaru jak ho známe nikdo neodjasňuje.

Panuje jednoduchá poučka, to jsou slova přejatá a basta. Avšak, kdo od koho přejímal, není až tak zřejmé, neboť zde se pak držíme pravidel objasňující nám odkud a kam se jazyky vyvíjely a tak se zákonitě musely přejímat i slova. Ale kdo ví, že?

Pokud se podíváme na uvedenou problematiku skrze SB, můžeme říct pod tíhou této znalosti či vědomosti, že zkoumání změn slov a přejímání slov z cizých řečí pozorujeme z jiného úhlu vidění. Dokonce jestliže si prohlubujeme znalosti o SB můžeme dojít k myšlence, že SB je zde jako nástroj.

Mým samotným dojmem je, že zde na Zemi byla speciálně vyvinuta pro potřeby zdejších obyvatel.

 

Proč se domnívám o specializaci SB na Zemi?

Vyplývá to z podstaty prvního odstavce. Popis našich vnitřních citů! Postavím-li vědomosti získané z SB, pak při zkoumání popisu, významů slov, to znamená jejich zaměření a věcnosti, vychází mě, jakoby se někdo snažil vymyslet důmyslný systém zachytit jakýkoliv zemský prvek skrze naše poznání do slov, do písmenek, tak aby bylo možné věci volně vyobrazením přenášet. SB je konkrétně postavena pro zemské podmínky a popis zdejšího žití!

Četl jsem různé teorie a různé hypotézy, jedna z nich je, že SB je vyvinuta z runového zápisu. Tento fakt nemohu ani popřít a ani potvrdit. Mám však za to, že runy jsou přeneseny a čistě vyvinuty z vesmíru. Jsou dány přímo k popisu věcí, k jejich zobrazení. Viz jejich spouštění z vrchní roviny světu Praví.

SB je naproti tomu čistě nástrojem pro zkoumání javných podstat žití, to znamená je to nástroj pro pozemské zkoumání. Právě proto se také odvíjí psaní ze spodního řádků, ze světů Naví. Je to vývoj našeho vnitřního poznání. Pro toto poznání jsme se zde narodili. Celý život jen zkoumáme zdejší prostředí. A nástrojem pochopení a sdílení je poté náš jazyk.

 

Vážení studující a to je základ, uvědomit si, že jsme všichni stejní průzkumnící a jako takoví si máme sdělovat své prožitky a tím i lákat druhé k podstoupení zkušeností.

 

Na základě uvědomění si rozdílnosti runového zápisu a zápisu v SB mě poté došlo, že obraznosti nemusí být volně přenositelné z jednoho typu zápisu do druhého. Jejich obraznosti, můžeme to nazvat věcnosti se mohou právě lišit v pojetí zobrazení. To znamená runový zápis může mít čistě věcné zobrazení, kdežto SB se nám snaží nalézt naši vnitřní podstatu a tu předat.

Díky tomuto vjemu jsem přistoupil ke zkoumání jednotlivých Bókøvic znovu od již zapsaných vědomostí, které na internetu naleznete, a podrobit tak jednotlivé Bókøvice ještě bližšímu průzkumu.

Během nového náhledu jsem začal zjišťovat, že uvedené obraznosti mnohdy nevykreslují přesně onu podstatu vnitřního vidění. Z běžně dostupných informací není zřejmé citové zaujetí v Hlásných, mnohdy vědomosti u jiných zdrojů o hlásných podstatách chybí.

Jednotlivé obrazy jsem tedy začal doplňovat, neboť, ne že by ty původní zapsaná pravidla byla špatná, jen byla velice okrajově vnímaná. A tak se rodí postupně nová tabulka SB, kde chci dosáhnout, že každá Bókøvice bude mít své přesné sdělení, svou jasnou vibraci, své jasné rozhraničení.

 

Vážení čtenáři a studující, jistě jste si všimli, že delší dobu zůstává tabulka jakoby beze změn. Tento stav má dvě roviny příčin.

Jedna rovina se nachází ve skladbě tabulky a hledání odpovědí jak na sebe právě navazují ony základní podstaty a to je zvuk, jinak taky výslovnost, fonéma s přiřazením zářice, Bókøvice, tak aby odpovídal samotný znak tvarem, to znamená průběhem energií, jeho výslovností a přesností.

Mám za to, že každý znak musí mít svůj zvukový projev. Není možné dablování zvuků jinými písmeny, že jsou společné, nebo stejné. A dále je málo pravděpodobné, že ke dnešním zvukovým projevům bychom nenašli adekvátní zobrazovací prvek v SB.

Pod tímto úhlem pohledu jsem připravil následují souhrn hlásných podstat:

nejprve fonéma – pak zápis v SB

A - f

Á - 1

JA - Z

JÁ - 3

okolo podstaty zrodu něčeho prvotního bychom to snad měli kompletní.

E - T

É - q

JE - $

JÉ -

zde máme problém, chybí nám dlouhá výslovnost jé, možná ji jako zvuk nepotřebujem, zatím nevím.

O - J

Ó - %

JO - . ?

JÓ -

situace obdobná jako u E.

U - E

Ú - 2 ?

JU - 4 ?

JÚ -

a opět chybí znak pro protažené JÚ.

I - -

Í - !

JI - B (jediná která zůstává) ?

JÍ -

a opět by chyběl znak pro pratažené JÍ.

Takovou samostatnou kapitolou jsou potom jera:

] - O

S - Y

m - E

kde samotné znaky jsou uváděny, že jsou to nepřízvučné fonémy, čily nedořečené a je možné že v naší řeči vykreskují podstatu něčeho dávno stvořeného, neboli i z mluvnického pohledu časů minulých.

 

Tak vážení, zde je první důvod zaseknutí se. Nějak se mě ztratilo provázání do zvuků a jednotlivých znaků, jejich správné přiřazení. Jistě jste si všimli přiřazení JO, kde v ruštině se běžně vyslovuje zvuk jako JU, to mne však nedává smysl v SB a proto zde ta oprava.

Je možné, že naše zdvojené znaky jsou ve skutečnosti protažené zvuky, to jsou ty dlouhé jako jsou JÉ, JÓ, JÚ a JÍ a pro krátké JE, JO, JU a JI se ve skutečnoti mohou používat zdvojené znaky s J čili s ižou 9.

 

Druhá rovina proč tento stav trvá je můj osobní prostor. Pokusím se vám to vyobrazit.

Zde se věci odehrávájí v rámci přepínání vědomí, neboli také přepínání se v energeticko informačním poli.

Představte si, že naše informace stahujeme, jsme jimi obklopení s naší žádostí, kde se vědomě pohybujeme. To znamená, že jdu-li do práce, která je nahony vzdálená zkoumání podstat naší řeči, našich slov, přepíná se mé vědomé pole do této roviny....práce. A bohužel návrat do roviny zkoumání prostoru ohledně řeči potom trvá.

Jak sami vidíte, dojít do jednoznačných odpovědí, nalézt tu správnou podstatu zářiče, chce svůj čas. Je potřeba věnovat mu mnoho prostoru vašeho života.

Tím, že se vám pokouším tyto znalosti odevzdávat, vám právě tento čas šetřím. Je to náročná práce, která jistě náhodnému čtenáři moc nepoví. Poskládat ony myšlenky, aby dávaly smysl, staly se tak páteří, nosnou konstrukcí, něco stojí.

A právě ono přepnutí se z práce do hledání podstat řečí se provádí velice komplikovaně. Snad víte o čem se bavím. Dá se to nazvat i správným uvolněním se do stavu přijetí daného vědomí. Naladění se.

Bohužel v momentálním prostoru bytí je nastaven tento systém a žít z něčeho musíme.

K tomu se váže i jistá sledovanost a toto vyhodnocení.

 

Po roku práce jsem si všiml, že zatím jsem moc nepostoupil. Vypadá to, že nejsou čtenáři, kterým bych pomohl na jejich pouti průzkumu planety Země.

Tento stav mě trochu trápí a sám si pokládám otázku, zda-li nejsem příliš odkloněn od již běžně řečených vědomostí uváděných na různých stránkách o SB, to znamená, že mé myšlenky jsou naprosto zcestné a pak vás to vlastně neoslovuje. Nebo, jen doposud není to správné ocenění se v rámci nalezení svých hodnot, to znamená, že nedokážete poskytnuté informace zařadit do života, kde vám pomáhají a z toho pohledu mou práci ohodnotit.

Tento stav shledávám dle zaslaných příspěvků. Doposud mne nebyla zaslána žádná částka.

Zde tedy vnímám, že jako společnost jsme na jiném rozhraní a má práce tak pro vás není až tak přínosná, jak se mne zdá.

 

Možná je to dáno mou složitostí a složitostí celkového díla o SB.

 

Chápu, že všichni zde prožíváme jedinečné okamžiky. Okamžik jako takový není složitý, avšak spojímeli všechny okamžiky do jediného celku, je zde neskutečná složitost, která má svá pravidla. A tyto pravidla nám objasňuje právě SB.

Je to kompletní filozofie života ve znacích.

 

2.8.2020

rozvaha.jpg
bottom of page