top of page

Slabiky

 

 

 

Poodhalil jsem prozatím kouzlo jednotlivých Boukovic. Dokonce jsem již mnohé naznačil. Ale projdu to pro zajímavost ještě odzačátku. Aby bylo všem naprosto jasné co je ve skutečnosti to pravé čarování.

 

Být čaroděj a čarovat s mocí celého vesmíru. Znát tyto zákonitosti a znát rozumím to, že se zákonitostmi budeme řídit, žijeme tak! Pak k vám nebudou chodit závažné nemoci jako je rýma atd., a váš věk života na Zemi nebude rozhodně ohraničen věkem do 100 let. Vždy se budeme bavit minimálně o délce věku 144 let. Sám nevím kde potom bude hranice, ale vše je právě ukryto v těch navazujících maličkostech vlnění, jeho počátku.

 

Probrali jsme si, že každá čára, každý ohyb, šířka čar, jak je vedena linijemi světů dává obraz procházející a tvořící energie. Energije nám přímo ukazuje závislosti a postavení světů. A tam kde čára není dokonce vyhraňuje místa a i je uzavírá.

 

Pokud tedy nějaké čáry spojíme, spojujeme pouť energie, vytváříme obraz, co se s ní děje. Tento obraz má vyvolat, možná je lepší výraz navodit, snad i jisté cítění, které je možné ztvárnit pohybem. To je síla jednotlivých Boukovic, jako zářiče daného děje.

 

A teď si představte, že pokročíme dále a dva zářiče se pokusíme spojit. Jedna a druhá energie je naprosto jistě ovlivňována. Jedna i druhá si říká, co to dělá ta vedle mne, no co to znamená? Zkusme to spolu!

Ony září spolu, zastiňují se, snaží se ovlivňovat a tak vzniká kombinace jejich společné tvořivosti. Pak se tedy objevujeme my a snažíme se prozatím vyčíst, co to ten čaroděj vlastně myslel. Řeknu vám, že jen díky jasným pravidlům můžeme opět jeho jemnou energii zachytit a dát dohromady pravé významy a podsaty.

 

Pojďme zatím na jedno pravidlo.

 

Dle obrázku :

 

 

 

 

 

 

 

B 1 - vytváří cestu jak se dostat k B 2

B 2 - je příčina a následek B 1

 

 

příklad :      U F  - GA

  • příčinou a následkem je počátek, zrod a jak jsem zapříčinil tento zrod je proudem, energií, vypustil jsem jakoby energi, dal jsem jí směr, takže proto je ga cesta co započala

  • nejtypičtějším slovem s GA je GANGA – cesta naších cest

 

Stejné pravidlo, jaké jsme použili u slabik se používá i u tvorbě slov. Je potřeba si uvědomit, že sestavením slova nám dal někdo návod, jak jej zpětně pochopit. Pravidla by neměla být složitá a hlavně věcná. Mimo toho, že se pokoušíme vnímat slovo z pozice slabik, které si navzájem utvářejí cestu, jak se dostat ke slabice druhé, zde mohou být i jiné Boukovice. Tyto jiné poté utvářejí taktéž cestu k té druhé. Proto se ve slově vjemem pohybujem čtením z leva do prava, ale právě uvědoměním si pozic příčin a následků se nám vytvoří hlubinný obraz zprava doleva.

 

Jednoduše řečeno při tvorbě slov, předchozí Boukovice-slabiky vždy ukazují cestu jak se dostat k druhé Boukovici-slabice. Dobré je ve slově vnímat i ustálené slabiky.

Viz obrázek :

 

 

- nositel vyšší moudrosti která nás přiblíží k lepší tvořivosti.

 

 

Zde jsou ustálené slabiky, na které jsem narazil:

,F – ba – střetnutí se sněčím co je větší jak zdroj, výsledek je údiv nad projevenou věcí

 

,F ,F – baba – projevený údiv nad věcí, ženy co porodila syna, potvrzení vyššího  božského principu nad uměním zrození

 

,F , – bab – spojovací prvek božské struktury, bohové - asů – bohové, či-li brána

 

,J bo – všeobecná boží struktura

,% – bom – boží struktura vyzařování z run

U F – ga – cesta, co začala a prochází

NF9 UF – tajga – konec předpokládané vrcholové cesty

UF Nm - gať – konec cesty způsobené tvrdou překážkou

FU – ag - pohyb, cesta bez cíle, nebo který nás někde vrací

VF U – mag - mysl co nás vede mimo hlavní cestu, musíme se poté vrátit, náhled na jinou cestu

LF – da – to co potvrzuje existující, dobro vycházející ze zdroje, čin co přivádí ke splnění životního úkolu

FL – ad – dobro co nemusí být vždy to nejsprávnější (člověk se může mýlit bohové ne)

HF – ra – záření, energie, světlo od zdroje co dává věci do souladu

 

FH – ar – rozhraničený prostor, prostor pro člověka kde dává věci do pořádku, uchovávající prostor – ohraničený, (arest, archa)

 

D FH – var – ohraničený prostor pro válku, prostor nepřítele, (varta)

 

KF – la – snaha o plnost, lidé vycházející od zdroje a vracející se ze zkušenost, duše

 

KF L – lad – lidé nacházející od zdroje činnosti dobré zkušenosti, uvádění zkušeností do souladu

 

FK – al – plnost, pohled na vyšší horu, vyvýšená forma bytí, vzor poznání (altaj, altán)

 

FC – as – ten co materializuje myšlenky

 

CF – sa – slovo o počátku, (saga - slovo o cestě, sara – počáteční světlo, slabé světlo)

 

RF – ka – runový obraz, slučující forma, spojení do většího celku, forma na ukrytí něčeho (katalog, kasta, kara)

 

RJ – ko – vyjadřuje směr pohybu (kolotoč, kolovrat, kosa)

 

NF – ta – utvrzení bohů, potvrzující zdroj, správné splnění něčeho

 

NF 9 - taj - vrchol

 

NJ - to – potvrzení správnosti, něčeho

 

NJ N – tot – potvrzení ve správném směru,

 

NS – ty – to co je blízské a jasné

 

NE N – tut – utvrzení ohraničeného prostoru

 

NF NF – tata – dvojté povrzení, něco jako otec vlasti, národa

 

JN – ot – utvrzení pozemskému chápání

 

JN TW – otec – utrzení pozemského životního cíle

 

NZ NZ – tjatja – ten co je potvrzen výše ještě vyššími

 

,F NZ – batja – předurčený vyššími bohy

 

JV – om - souhrnná moudrost v nepoznané míře

 

VF – ma – mateřský princip projevené myšlenky shora

 

FV – am – proces uchránění materializovaného, uchvání materializovaného

 

AE – fu – určující kontrétně (funkce)

 

AB – fi – nijak nehmatatelná struktura (figa – nehmatatelná-pustá cesta, fi kce..)
 

GJ – po – uvolněný stav- souhlas s danou situací-rozměrem

 

GB – pi – být v dění harmonického klidu

 

JH – or – síla, moc (orat síla námi vykonaná-utvrzená)

 

JC – os – osnova, stav formování (osa – přesně stanovená osnova-forma)

 

JLM – od – předávání následujícímu (od úst k ústům), přicházející z nebes a nacházející tělo, ducha a duši

 

cJ – so – společně s božími strukturami

 

YF – na – omezený na povrchu, částečně pochopený náš zdroj, povrchní pohyb na zdroji

 

YJ – no – omezená struktura, částěčně nebo slabě přijatá struktura

 

YT – ne – naše je, náš svět z pohledu naše existence

 

Y0 N – niet - naší existencí nepotvrzeno

 

Y0 vTW - něměc – nacházející se za naší hranicí chápání

 

Ey – un – učení se na dědictví předků, přiblížení se k našemu zdroji předků

 

LE – du – dobré činy co přibližují, dva a více-dualnost

 

LHE – dru – vzájemné spojení přes řečení (druh, druhý)

 

EL – ud – přibližování se k nahromadění, tvořivé množení

 

HE – ru – to co se přibližuje k něčemu

 

EH – ur – to co se přibližuje k uspořádání

 

BH – ir – čistota ve všem, rovnováha rozhraničení

 

HT – re – opakování něčeho, pozemské rozděluje, jedna z hran-úhlů pohledu

 

.Y – jun – něco vypadlého z našeho postoje, to co učiníte ne zrovna tak jak se má

 

IF – ša – naše šířka, prvopočáteční prostor s možností stále pracování s tímto prostorem

 

vF IF – maša – matka určitého prostoru

 

RF IF – kaša – koncentrovaný prostor

 

XF IF – čaša – specifická-ohraničená míra prostoru

 

cF IF – saša – chladný povrch, čistý, bílý ale chladný, když se dítě narodilo bez barvy, řeklo se že je saša,

 

[F – cha – harmonizující tok, tok uklidňují světelné energie

 

N [F – tcha – ohraničená energie

 

[F HF – chara – centrum života

 

Nm – te – to co se potvrzuje lidmi

 

N0 – tie – to co je potvrzeno božskými silami

 

W0 – cie – dosažení jednoty s vyšším cílem

 

D0 – vie - vyšší forma poznání, poznání co přišlo z nebes na zem

 

DS – vy – je to moudrost vytvořená která není v procesu vzniku – intuice

 

D0 HF – viera – poznání vyšší energie, víra jako poznání

 

D0 N] – vieto – daný, rozhraničený moudrý postoj

 

\N D0N] – otviet – když slučujem odpověď se známým postojem

 

BO1 – iště – místo shromažďování lidí, kde se lidé shromažďují, nástup-iště, svat-iště

 

HJ L – rod – uspořádána s pravidly jasná struktura, struktura orientovaná na konání dobrých činů, ohraničená struktura

 

=KJ – dzlo – nepoznané lidmi co to ono jako struktura či objekt

 

=K% – dzlom – nepoznané lidmi snění, něco za hranicí, vycházející z poza hrany-zlomu poznání

 

=0 KJ – dzielo – to co je v procesu tvoření, pro druhé napotom

 

PF – za - to co se předpokládá za nějakou překážkou, hranice může být materiální i časová

cdF – sva – nebesa

 

cNdJ - stvo – specifický informační stav nebo systém, to co je jasné z první poloviny slova, (panstvo, společenstvo…)

 

BPV – izm – jistina (souhrn pravd-nejvyšší pravda) zemského světa, to co je pravdou je projevené

 

RF HF – kara – vpité, do sebe strukturované světlo – černé, neboli příchod tmy,

YJ HF – nora – chybějící světlo

 

HF YJ – rano – světla nemnoho, světla málo

 

KFL YJ – ladno – ladu nemnoho

 

Fv EH – amur – ochráněný obyvatelný prostor

 

Fv ,F – amba - ochrana bohů, kteří sestupují dolů po hranici amuru

popis slabik.png
tvorba slov.png
rodinná zábava
bottom of page