top of page

Společnost kopného práva 2

 

 

 

 

 

 

Chtěl bych navázat na předchozí článek a porovnat s politikou dnešních obcí.

Tak především je jasné, že dnešní politika zaručuje neustále honění se v kruhu. Jedinci jsou zvoleni, pak vznikne protistrana, které se samozřejmě něco nelíbí na zvolené straně, má námitky a nakonec se síly rozbijí do protichůdných skupin, které se jen překřikují. Dochází k uplácení, pokud to jde tak vetování rozhodnutí a konec konců i rušení předchozích přijatých návrhů.

Pak máme akorát rozdělené jedince na základě svých vnitřních přesvědčení, kde ne vždy se dá dosledovat účelnost k celku.

Vážení čtenáři a tomu se říká demokracie. Jedinec je stavěn na piedestal vždy v rámci jeho vnitřní pohnutky. Tyto pohnutky jsou generovány jeho představou nenahraditelnosti a jakoby jedinečností svého rozhodnutí ve formě ,,já to vím nejlépe“.

 

Ve společnosti Kopného práva je toto jednání odbourané v samotném hlasování ve věcech správy jednotlivých úseků. Není zde klasická služba lidu – politik, a není zde úplná vláda lidu, celá věc je o odpovědných zástupcích – Kopní zástupci.

Nikdy a nikde ve zvolených funkcích nejde o prosazování si své vůle na úkor druhých jedinců.

Každý jedinec v Kopné společnosti má možnost podávat návrhy, není to výsada jen zvolených jedinců řídících Kopu.

Zvolení jedinci řídící Kopu mají pouze funkce, které dohlíží na přijetí návrhů, jednání o návrhu a v konečné fázi na samotném hlasování o návrhu a zapracování do života společnosti.

Samotní jedinci řídící Kopu však nemají možnost hlasovat o návrzích. To je ten nejzásadnější rozdíl od současné demokracie.

 

Hlasovat mohou pouze Kopní zástupci.

 

Podívejme se na věc trochu blíže, aby bylo jasno jak to ve skutečnosti funguje.

Připomenu z předchozího článku, že nejvíce třenicí je řešeno na základních Kopách. Abych to upřesnil, znamená to, že i když jsou v rodinách nastavené nějaké pravidla, jsou vždy navíc formovány i na základě ovlivňování okolními rodinami.

Nejvíce střetů se řeší v rámci společenství obcí – občin. Zde jsou zavedeny řídící orgány Kopy a to je starosta, náměstci, zapisovatelé, strážci práva. Tito funkcináři odpovídají za svolání Kopy a regulérní průběch v rámci přednesených návrhů.

Na zvolané Kopě se tedy formulují návrhy a udávají do podoby k jednohlasnému přijetí kopnými zástupci. Opravdu tedy Kopný výbor řídí pouze proces od podání návrhu do zapracování do společnosti.

Nikdy členové výboru Kopy nehlasují, hlasují jen Kopní zástupci.

Jedině tak lze věci projednat v základním článku bez možných urážek, povyšování a jiných neřestí spojených s dnešní demokracií. Jedině tak lze docílit změny v rámci soužití v dané obci – občině.

 

Panečku to je změna od bezpráví voličů a ponechání pravomocí dnešním řídícím orgánům.

 

Dnes se snaží v demokracii zavést odpovědnost voleného zásputce, snaží se zavést odvolatelnost a já nevím co vše.

Vše je však omyl. Demokratický systém sám o sobě je špatný. Zde nejdou nastavit parametry směrem k vytvoření neustáleho růstu celé společnosti, které ma na svědomí právě jednohlasné schvalování.

V demokracii je vždy něco jakoby zvýhodňováno na úkor druhého. Takže něco roste jiné klesá.

A to je nemyslitelné!

 

Již tedy víme, že nejdůležitejší jsou Kopní zástupci.

Kdo jsou Kopní zástupci?

Kopný zástupce je vždy zvolen z rodiny, z pracovní skupiny, studujícího kolektivu, cechu, či jiné skupiny zaměřené na stejnou činnost.

Kopný zástupce je vyslanec té dané skupiny, které je následně odpovědný.

Kopný zástupce přijímá rozhodnutí v hlasování o předloženém bodě za svou skupinu.

Kopní zástupci jednohlasně přijímají rozhodnutí o projednávaném bodě. Nedojdou-li k jednohlasnému schválení, jednání je přerušeno a s navrhovatelem sporné části je sestavena pracovní skupina k jejímu odstranění.

Kopní zástupci jsou volení na nejnižší úrovni a do vyšší úrovně jsou navrženi opět jen z kopných zástupců. Vždy tak jak je popsáno v prvním článku. Třeba kopní zástupci – setníci z jedné obce, jdou na kopu setníku s druhými obcemi.

 

Pokud bychom chtěli začít stavět tuto společnost, nejjednodušší by bylo změnou obecního zastupitelstva na členy výboru a následně aktivováním občanů, aby vytvořili své Kopné zástupce, kteří by začali opravdově spravovat svou obec.

Ve správě obcí by byly veškeré pravomoci.

To znamená, že jen obec by měla svou ,,členskou základnu“. Jen obec by vykonávala na svém území veškerou výkonnou moc. Jen obec by rozhodovala o svém území. Jen obec by spravovala své zájmy a majetek. Nezapomeňme, že díky Kopným zástupcům všech existujících skupin, je vždy zastoupen i ten nejmenší celek ve věcech rozhodování o společném osudu. To znamená, že ve společnosti nenajdete jedince, který by nebyl nějakým způsobem svázám s rozhodnutími o životě v obcích, či občinách.

 

Doufám, že jsem vám podal v celku vykreslující obraz funkčnosti moderního celku společnosti, kde je vždy jedinec na prvním místě.

V rámci pokračování článku bychom si mohli říci něco o majetkovém provázání a financích.

 

Pro zajímavost vám zde přilepím odkaz na Zelenou knihu část 1, část 2, část 3, Muammara Al-Kaddáfího, který v celku přesně popsal společnost Kopného práva. Je docela možné, že právě za to zaplatil životem. Byl příliš nadčasový.

hlasování.png
bottom of page