top of page
Sakralní grafika
Samotné slovo sakrální znamená jemněhmotná. Jemněhmotná grafika je lépe popsatelný pojem, který přesně určuje míru dané energie v čarách. Bavíme se o vibračním pásmu samotných Bókøvic, ale i o jejich hodnotách.
 
Samotný pojem má představovat, něco velice jemného, co z hlediska pozemských měřících přístrojů mnohdy nelze změřit. Bavíme se o energiích, co zachytávájí třeba senzibilní bytosti. Ať již pomocí proutku, nebo pomocí virgulí, nebo karet, ale třeba i zrakem, že vidí aury.
Jemněhmotná energie je základem / kostra - KONstrukce / celého vesmíru. My její zhuštěnou podobu vnímáme jako hrubohmotnou.
Ti, kteří sestavili grafiku Boukøvice, nám zanechali i celé učení o stavbě Vesmíru. Samotná stavba Vesmíru má své pravidla, které jsou známe pod různými KONy. Nic ve vesmíru není podstatnější než samotná tvorba, která je uskutečňována chtěním a tak se vytvoří nám známá: akce-reakce, příčina a následek.
Samotné čáry nám představují děj, proto se v dávných dobách lidem, co zapisovali tyto čáry říkalo čaroděj. I dnes chápeme tisk jako základní prvek ovládání světonázoru. Dokonce exituje pořekadlo, že: ,,tisk je sedmá velmoc.“
Jednotlivé Bókøvice, její grafické zpracování, průběh čáry probíhá pomyslně v rozdělených vrstvách viz obr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praví - světy příčin, svět počátků světů, světy uchovávající jistiny
Slaví - vyšší světy nad světy javnými /hmotnými/ jsou vykresleny jako spojující  světy
Javí - zjevené světy-javné, neboli také světy hmotné, co vnímáme jako bytosti svými smysli
Naví - jsou temné světy, neboli světy věčných zrodů, přeměn a bouří
 
Těmto vrstvám můžeme říkat také sféry vlivu, obdobné oblasti, nebo také oblasti světů se stejnými vlastnostmi.
Podstatou projekce čar-energie, je ztvárnění putování energie /rozhraničeného vjemu/ přes uvedené světy.
 
Vrátím se teď na počátek, ke zrodu světa Praví.
Uvádí se, že na počátku vesmíru byla jiskra. Jiskru jako zrod života v grafické podobě symbolizuje tečka.
V pojetí Předků je jiskra – inglie. Inglie - zářící tvoření - jako symbol Stvořitele pro život. A tato samotná tečka pokud se uvede do pohybu zanechá za sebou čáru /sled teček/, zde putuje ona energie, prochází vývojem danými pravidly.
Pro další důležité dokreslení je potřeba připomenout, že tam, kde čára není, není určená hranice a může docházet k prolínání energií mezi danými vrstvami, přechody světů.
Než přistoupíme k samotnému popisu jednotlivých rozhraničení - průběhu čar, provedu malou obrazovou ukázku.
1/ Co vidíte na jakoby vyobazeném listu papíru /obdélníku/:
 
 
 
 
 
Na uvedeném papíře se nic nenachází. Pohledem na něj se můžete leda podivovat, co to má znamenat. Žádná konkrétní věc vás nemůže napadnout, mimo myšlenky tento papír nějak zaplnit.
Přesto z pohledu předků je zde čistá forma nejmenších neviditelných částic, co nemají žádnou formu. Nepředstavují žádný děj. Nic je neovlivňuje a tak tedy nemohou ovlivnit ani ony nás. Celý papír je vyplněn jemněhmotnou energií.
2/ co vidíte zde:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zde máme zobrazenou tečku. Samotná tečka v nás již může způsobit nějaký ohlas. Odezvu. Jako třeba, co to má znamenat? Co ta tečka představuje? Proč jí někdo nakreslil a co tím chtěl říci? Proč je zbytek papíru čistý?....Určitě přijdete na další.
Jedna tečka v nás způsobila představy, vyvolala ohlas.
To je ono ztvárnění určitého průběhu. Pokud nemáme k čemu ji navázat, víc se nedovíme.
Proto byl důležitý vjem rozdělení jakoby psaného prostoru na ony světy. Tak dostáváme určité pravidlo, jak dále s grafikou samotných znaků nakládat.
 
3/ vykreslení další podstaty:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I zde máme nějaké grafické znázornění. I zde se nám mohou vynořit otázky, proč je ta čára na tom papíře? Co to znamená? A tak dále až narazíme na jednu důležitou otázku, kdy se zeptáme, co ona čára rozděluje?
Ano to je přesně ta podstata čáry. Rozdělení, rozhraničení děje. Hranice dvou prvků. Třeba státu. Nebo přesně danou hranici nějaké úrovně. V  grafickém pojetí třeba rysky u zobrazení hlasitosti.
Pokud se tedy opět seznámíme s pravidly v jakém prostředí byla čára provedena, můžeme získat určitou představu pro další orientaci. Z našich pravidel už víme, že přichází ze světa příčin k naví.
Pojďme na pravidla:
Tečka :
 • představuje to, co přebíhá za jiné hranice ze světa Pravi do světa Slavi, ze světa Slavi do světa Javi
 • je to symbol života
 • energie
 
Pro život je patřičný vývoj – čára. Už třeba tím, že se narodíme a rosteme. Zvětšuje se naše tělo, ale zárověň neustále něco zjišťujeme. Jako třeba - co je to, jak to chutná, co se s tím dá udělat – od samého počátku nastává růst zkušeností.
 
Vertikála /svislá čára/ :
 • věčný pohyb nahoru a dolů v duchovní oblasti, následkem je tvořivá síla budovatelská, i slovem budující světy Javi.
   
Dlouhá svislá čára :
 • představuje osu sestoupení a vystoupení energie ducha přes všechny vesmírné světy.
   
Krátká svislá čára představuje :
 • slouží jako opora ducha pro částice nejvyššího ve smyslu tvořivě budovat /směrem nahoru/
 • u Boukovice Ot existuje jedna svislá čára a to sestup od Pravi do Slavi a ta je obrazem částit, které pocházejí od nejvyššího na energii osídlení vesmíru.
 
Svislá hrubá čára :
 • představuje sestoupení vyšších struktur do materiální oblasti, aby bylo umožněno poznávání a oduchovnění pevné hmoty /těl/ a též i jejich zpětný výstup na pouti evoluce ducha. Ten ztotožňujem s mužským principem nositelem - život rodící ducha.
 
Svislé čáry nemající ohraničení :
 • předatavují trvalé spojení duše se zdroje

Dvě stejně velké čáry : obr. b i, y n, g p, w c

 • hovoří o vlastnosti duše, která se nachází v Javi a dosáhla podoby bohů. To se projevuje v její schopnosti tvořivě myslet a tím celkově tvořit.

Tři svislé čáry : obr. I Š, o št, s jery-y
 • představují, že duše které dosáhli dokonalosti v Javi se spojují do rodů, které se množí a vytvářejí národ a následně Državu, do kopy celek.
 
Součet dvou svislých čar různé výšky :
 • představuje že duše splnila úlohu javné materializace a její načerpané duchovní poznání splňuje podmínku základní osy ducha.
 • to dává duši možnost vystoupení po zlaté cestě poutě evoluce ducha.
 
Šikmý řez na špici :
 • představuje rozšíření možnosti duše na pouti poznávaní jistiny.
 
Šikmý řez dolů :
 • zesílení energie Inglie směrem dolů do Javi.
 
Hrubá čára s náklonem Posoloň :
 • samotný náklon představuje naplnění Boukovice elementem částic zobrazující ničivé síly, které představují základ pro činnost tvořivého budování už přicházejících pokolení.
 
Hrubá čára s náklonem Kolovrat :
 • je to představa tvořivé práce člověka /trudu/ ve směru nahromadění jeho duchovního poznání s cílem růstu tvořením
 • jde o dlouhodobou změnu vývojem.
 
Hrubá čára s náklonem vlevo i vpravo :
 • představuje paprsky vědomí těl člověka nasměrované na rozšíření vjemů neprozkoumaného ve světě Javi, Pravi, Slavi a uvědomění si Ega
 • já jesm.
 
Vodorovná čára :
 • je představou nekonečného vývoje evoluce, která pochází od stvořitele /nejvyšššího/
 • je to nekonečný pohyb tečky.
 
Vodorovná čára bez ohraničení :
 • představuje úrověň vzájemného spojení a závislosti pozemského a nebeského bytí
 • je to čára přeměny na úrovni Pravi a Slavi.
 
Čára omezená bodem opory na obou stranách :
 • představuje vše co je pevně vytvořené a nadělené vnitřní podstatou
 • může být umístěna na různých stupních přeměny.
Čára ohraničená dvěma elementy Boukovice :
 • představuje úroveň řízení a napájení vesmírných procesů energeticko-informační výměny.
 
Čára ohraničená bodem opory zleva :
 • představuje zemský ženský princip, který přijímá řídící sílu ducha a vytváří materiální formy
 • jde o čáru na úrovni Pravi a Slavi.
 
Čára ohraničená bodem opory zprava :
 • představuje řídící sílu ducha, jako obraz velikosti nejvyššího v zastoupení ducha.
 
Tenká čára s náklonem vpravo :
 • představuje pomoc vyšších principů duše.
 • Tato pomoc spočívá v naplňování řídícími a obrannými životními silami, že se v duši hromadí energie tvořivého budování.
 
Tenká čára s náklonem vlevo :
 • představuje světlonosnou sílů Asů, která spočívá v přinášení světla energie tvoření Rodovičom.
 
Obloukovité čáry Bókøvic :
Zde přidám obrázky po uvědomování si pohybů :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z pozorování slunce máme znázorněný pohyb poslunci, neboli pro nás POSOLOŇ. Je to pohyb po kružnici z leva do prava a opačný pohyb je KOLO/z/VRAT.
Uvedený pohyb po slunci je nejdůležitější pro život na Zemi, je potřebný pro samotné tvořící procesy. Proto naši předci uctívali slunce a také se jim někdy říkalo sluneční lidé, nebo také uctívači slunce.
Tyto kružnice a ovály jsou i základem grafického znázornění Bókøvic. Samozřejmě v pojetí jejich obraznosti.
Tvořící energie /vesmírné/ podporující tvořivost duševních hodnot a na obrázku pod jsou znázorněny i energie trudu, neboli energie tvořivosti nadobyvané našim úsilím.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovály, oblouky a jejich části :
 • představují elementy energetické spirály základní osy života, které odrážejí zemské reálie skrz nebeské obrazy
 • uzavřené struktury dávájí znát ukončený proces.
 
Části kruhu nebo polokruhu :
 • vyjadřují následnost jakou duše nabývá zkušenost poznání
 • v prvé řadě dobra a potom zla, proto aby si vypracovala vůči němu imunitu.
 
Oblouky v Javné části :
 • představují, že duše nabyla zkušenost javné materializace
 • projevení vůle potvrzující její existenci v javném světě.
 
Oblouk v části Slaví :
 • představuje mladou duši, která žije moudrosti bohů a předků.
 
Obloukoky směrem dolů :
 • představují završení procesů, ve kterém duše nabyla zkušenost javné materializace.
 
Oblouky přes Slaví a Javí :
 • představuje zrod a rozšíření částic nejvyššího ve vesmíru
 • tento proces na zemi se projevuje narozením mladých duší.
 
 
Oblouky otevřené na pravou stranu :
 • představují vjemy neodvratné, nastupujícího a nepoznaného.
 
Oblouky otevřené na levou stranu :
 • představují duchovní pouť nabývané moudrosti
 • pohyb energií sestupujících směrem od jemných do hrubé matérie po spirále základní osy
 • ta je použita jako transportní tepna, představující všechny světy vesmíru.
 
Oblouky otevřené na obě strany :
 • představují duchovní práci /trud/ duše jako její motivaci na pouti výstupu k nesmrtelnosti.
 
Iža 9:
 • představuje spirálu života
 • elementy dvojité spirály a základní osy života zobrazené v rovině a symbolizující dvojakost všech nebeských a pozemských životů.
 
Ot \:
 • svědčí o stvoření prvopočáteční, sebedostatečné částice ot, která odešla od celého nejvyššího, a duchem naplnila jeho tvořivé dílo společné duše národa, který je schopný ve svém zdokonalování se, dosáhnout nejvyšší linii přeměny.
 
​Závěrem.
Vždy než přikročíme ke čtení jednotlivých čar a oválů, je důležité neustále vnímat i celkové rozložení čar a jednotlivých světů.
Mějte na paměti, kde čára není energie mezi světy se může prolínat.
Čára je pevná hranice. Pokud jsou tedy čáry uzavírající, vždy je potřeba chápat i kde se co uzavírá, jak se čára stáčí a co tedy může celkově představovat ono ohraničení.
 
Pokud jste se již začali orientovat o co jde v grafickém zpracování, pojďme se tedy podívat dále na skutečné čarování :

 

 

tvořivé energie posoloň.png
vznik_energetického_víru_2.png
bottom of page