top of page

Teorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejdříve si povíme, co znamenají samotná slova Staroslóvienská Boukøvice rozborem obrazů Bókøvice za Bókøvici tzv. ,,Bukoriad“:

Cnfhjck%d0ycr1  znamená sjednocení našeho slova s nabitými zkušenostmi s vesmírem, nebo,  nevyvratitelné-hvězdné zkušenosti našich slov v souladu s vesmírnými procesy.

 

,@R]d-wf  znamená množství utvářejících vjemů dávající nám jasný význam z prožitého záměru. Také tomu zkráceně můžeme říkat enciklopedie života, kniha života.

Přešrtnuté ,,ø" je nepřízvučné ,,o", jakoby polknuté. Je slyšitelné, ale nedořeknuté.

Proč je v názvu ještě další nápis LHTDy0-HeccRS9  ZPbR a co znamená?

 

LHTDy0  je myšlen jako ranně, prvně a obrazově vykresluje, že kupěním zkušeností v javném světě nás vede k poznání k procitnutí ve spojitosti struktur.

HeccRS9 samotný význam v bukoraidu nám neudává příslušnost ke kmeni, či národu, ale zobrazuje právě sílu přiblížení /ovlivnění/ slovem a jeho další umocnění na vyšší úroveň.

ZPbR  zdá se, že jazyk není třeba přibližovat, ale dle významu co představuje dnes nemáme ponětí, že nám udává v pohyb právě na obraz Země naše počínání.

- z kombinací bukoriadu tří slov /LHTDy0 HeccRS9 HeccRS9/ následně vyplynul i můj překlad - prvně spojující jazyk.

Po srovnání překladů se můžeme bavit, že významy se podporují avšak je zde podstatný rozdíl v dochápání obrazů směrem k čemu slouží.

 

Odevzdaná tabulka SB je odkaz a je třeba ji považovat jako NÁSTROJ nápravy, kdežto druhý nápis nám představuje samotný spojující prvek dorozumívání.

Po přijetí myšlenky obrazového vykreslování slov, je dobré pokračovat ve výuce postupně ve třech okruzích :

 

1/ důkladné seznámení se s popisy světů. Jaký smysl vyobrazují.

2/ postupné seznámení se s teoretickou částí.

3/ samotné studium jednotlivých Bókøvic.

Takže, naše základní tabulka 49 znaků je vlastně knihou. Ač se to na první pohled nezdá, je zde zašifrována hromada údajů, ve kterých se dá číst jako v knize a hovoří nám o každé fázi našeho vývoje na Zemi.

Našeho růstu. Našemu postoji k životu. Je to filozofie zakomponovaná do tabulky a do naší doby vztažná k získání významů jednotlivých slov. Jejich vlivů, ovlivňování mezi sebou a  k zajištění provázání představy do energetické podoby, například čísel.

Dalším předpokladem Staroslovienské Boukøvice je, že vznikla kopírováním vesmírných procesů do běžného života z pohledu pozorovatele. Tento pozorvotel se snaží zachytit myšlenkový proud, jakoby se proces vynořoval, ztvárňoval, ze tmy, z ničeho. Neboli, je výsledkem našeho vjemu, co se nám zjevuje. To my odhalujeme, co potřebujeme popsat a k tomu nám pomáhá i chápání vesmírných procesů.

 

Zde mám za to, že nastává jiný proces od grafického zpracování písma Karuny.

Karuna je spouštěná z linie přechodu mezi Praví a Slaví. Dle mého je v Karuně umocněn dojem, že vše vychází z Praví a my jen následujeme příčiny. Neboli, Karuna se snaží přesně zachytit obraz vzorů přicházejících k nám.  Jakoby se zde nejedná o naše zjevovaní, ale v podstatě se jedná o zobrazení přijímání.

Staroslovienská Boukøvice právě není spouštěna s nebes. Psaní SB je prováděno na linii přerodu mezi Naví a Javí.

 

​Pro další správné chápání je důležité neustále zohledňovat i samotný zvukový projev námi vyslovovyných znaků - Bókøvic.

Je potřeba chápat, že jedinec opravdu nestojí o nedorozumění v nedochápání směrem k posluchači. Nelze stavět na nevýraznosti, aby si posluchač domýšlel bylo to krátké i, nebo znělo to tvrději, nebo třeba také jaké ,,F" bylo ve slově myšleno?

Momentálně není s čím porovnat jaké zvuky, ke kterým znakům přesně přiřadit. I zde se však rýsuje myšlenka, že pokud je tento nástroj tak sofistikovaný - propracovaný, musí zde být i prvek odhalení k správnému přiřazení zvukového projevu, výslovnosti dané Bókøvice.

Zde mne připadá, že klíčem odhalení bude funkce Hlásných a Souhlasných Bókøvic.

​Tady je ukázka našich zářičů. Jednotlivých znaků - písmen, které jasně vymezují prostor svou čarou. Tabulka znaků /starší verze/ je převzatá ze stránek Tartarie.sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo zvás již otevřel Praví, Slaví, Javí a Naví, má ponětí, že právě pomyslným  průchodem energie přes tyto světy nám čára písmene zobrazuje hranice onoho průchodu. O průchodech energii více v sakrální /jemněhmotné/ grafice.

 

K samotné tabulce :

 

 • znaky jsou soustředyny do tabulky o 7 řádcích a 7 sloupcích, mají tedy celkem 49 Bókovic

 

 • každý znak Bókøvice nese přesnou grafickou podobu, která z hlediska čtení má vyvolat obrazový vjem, připodobnění k něčemu a tím dostává i jasné energetické hranice.

   

 • každý obraz jedné Bókøvice můžeme připodobnit do podobenství obdobného významu, mým vnímáním se bavíme o dokreslování jedné jistiny /pravdy/ okolo dané Bókøvice z jiných úhlů vidění. To znamená, že se snažíme ji připodobňovat, abychom dostali pevný, nezaměnitelný, charakter dané Bókøvice.

 

 • současně každá Bókøvice si nese svou zvukovou /fonetickou/ podobu.

   

 • každá Bókøvice má název, který jí provází do jejího obrazu. Tento název nám pomáhá v získání obrazu. Pozor, není to hlavní obraz! Dokonce se provázející slovo může z hlediska nadobytého vědomí ,,národů" měnit.

 

 • jsou vybrány určité Bókøvice, co zárověň udávají přesnou číselnou hodnotu.

 

 • konstrukce tabulky a provázaní jednotlivých pozic Bókøvic a i čísel pak můžeme různě číst-dešifrovat.

 • Bókøvice v tabulce jsou rozděleny na Hlásné, Souhlasné a Spojující. Více se dovíte v rozboru SB.

 

 • Spojováním Bókøvic do slov prvotně vznikají zdvojené vazby, slabiky a později slova, zvukové melodie, které mají jasný frekfenční průběh.

 

 • Jednotlivé body budeme postupně rozebírat.

Ve Staroslovienské Boukøvici nejde nikdy ve své podstatě o skloňování, časování, vyjmenovaná slova atd., vždy se jedná o vykreslení - vyobrazení vjemu.

Pokud srovnám dnešní gramatické podoby a různé poučky – chápu, že to muselo dát spoustu práce, jakoby zachovat onu energii slova a ještě to vložit do ,,pouček", ale proto máme i spoustu vyjímek co tam nezapadají.

Dále je nutné dodat k naší řeči, že obrazově pracujeme na dost velké úrovni, neboť co čteme to i píšeme.

Dokonce máme velký výskyt slov obdobného charakteru vymezující určitá vyobrazení. Třeba : hodný, vhodný, hodnost, hodnota /v dnešním chápání stejný kořenový základ/.

Avšak přepisem do latinky a dále samotným systémem výuky našeho jazyka se mnohdy podstata a spojitost samotných slov vytrácí /jakoby se rozchází, ikdyž mají stejný kořen slova/.

Vzniká zde disharmonie samotných vjemů z viděného zápisu latinky a původního významů grafického zpracování čar Bókøvic.

A pokud uvedu příklad, tak se vrátím k výše uvedeným slovům hodný, vhodný, hodnost a hodnota, kde se právě můžeme teprve po hloubější úvaze dostat k závěru, že slova spojuje jejich význam /obraz/ a to je splnění míry jistého /našeho/ očekávání.

Momentálně odbočím a připomenu, že to byl Cyril s Metodějem, co změnil název druhého znaku ve Staroslovienské Boukovici z BOGU na BUKI a to se také nakonec projevilo v ruštině v názvu AZ-BUKA. Ať již to jsou bogy nebo buki pro nás to znamená chápání existence.

A další zajímavostí je, že myšlenky co dávají cíl, my vkládáme do knih, které se právě v angličtině nazývají BOOK. Pro nás již známá podstata názvu Bouk-øvice.

 

UPOZORNĚNÍ

Existuje zde mylná představa, můžeme to také nazvat zavirování nosné informace o cestě k chápání obrazových vjemů.

Je omyl se domnívat, že by jeden znak - Bókøvice měla utvořit několik možných zobrazení!

V podstatě se jedná o věc, že existuje jedna jistina, jeden obraz, jedna charakteristická vlastnost každého zářiče, která je popsána vícery obrazy pro získání uceleného dokreslení - vjemu. Z různého úhlu pohledu, neboli z různých vjemů od různých jedinců.

Z provázání vesmírných procesů a zemských musíme vidět shodu! To je princip narovnávání, princip růstu, princip zlepšování se.

I my v dnešním životě pokud nemáme jistotu v daném zobrazení u posluchače, hledáme přirovnání k jinému obrazu za účelem dovyobrazení a pochopení se. Hledáme podobnosti a tím utváříme i cesty našeho růstu.

28.10.2019 - dochápání pojetí k jednotlivému zářiči a zápisu

Vážení čtenáři, jelikož jsou vesmírné procesy dynamické, to znamená, že vše je neustále v pohybu, i naše stránky jsou v pohybu.

Dokladem našeho růstů je právě vývoj myšlenek, jejich příjetí.

Nastává zde proces o jistou doplňující představu, zpřesnění. 

Je v celku zarážející, že slovo a každý znak v Boukøvici jsou zářiče, nosné frekvence. Jsou to stupně rozhranní. Vyobrazení přesného stavu odrazu čar a jejich průběch skrze všechny světy.

Z toho důvodu je zřejmé, že pokud se budeme bavit o jedenotlivých znacích v Boukøvici, ponese poté znak % ÓM, to však neznamená, že takhle zní i zvuk. Je v pořádku pátrat a dávat dohromady odkazy minulosti, ze kterých vyplývá, že se zvukově jedná o dlouhé ,,Ó".

 

Títmo se dá najevo, že se nejedná o celou knihu, ale o jeden zářič z knihy.

 

Její obraz je právě záření. A právě o to jde, zvýraznit, že jde o hluboké záření, nosné informace, pilíře.

V samotném slovu obrazově, místo vzniku pravidel, smyslovosti, ustojů máme záření, jasné, zobrazující a to vzniklo na základě silné energie. Přesné dané v procesu vývoje.

Zde jsou uvedeny některá slova s % óm.

bókøvica  ,%r]dbwf  nebo možná /o je nepřízvučné/

bókøvíca   ,%r]8!wf   nebo také

bókøvíce  ,%r]8!wq

stógne  cn%uyq

slóvo  ck%dj

jariló  zhbk%   nebo možná

jaríló  zh!k% 

A pokud máte zájem dovědět se více o naší krásné tubulce, přejděme na další stránku:

 

 

 

 

 

 

rozložené světlo.jpg
boukovice_tabulka_-_správný_herv_a_jen.j
bottom of page