top of page

 

Úvod ZDRAVÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení čtenáři, začal jsem psát dlouhý článek o zdraví, ale bohužel jsem plně nevystihl původní záměr.

Původně bylo cílem objasnění výrazů Nemoce a Emoce a celkové pojednání o stavu společnosti. Doufám, že pokud jsem Vám nasadil aspoň malého červa o skutečných příčinách nemoci, jsem tomu rád.

Mimochodem k bohatému tématu o zdraví ještě uvedu, že jsem sám věci na sobě zkoušel. Procházel jsem zkušeností jak nemoc ,,ovládat". Nejjednodušší je začít u rýmy, nachlazení a pobolívání v krku. Je velice praktické pracovat myšlenkou na uzavření nevyřčeného a osvobodit krk od bolesti.

Mohu dodat, že ne vždy se dá s lehkostí onu nemoc odstranit. Jednak někdy neznáme přesnou lokaci dané oblasti co nás bolí a pak, nalézt pravou podstatu svého ,,zabednění" může být komplikovanější.

 

Zpátky k úvodu. Mým hlavním cílem psaní o Zdraví je osvěta. V dnešní době se tomu říká prevence.

Zjistil jsem totiž, že naše zdravotnictví v tomto smyslu, tak jak ho popisuji bohužel nic nedělá! Celý systém zákonů a předpisů nevytváří ani náznak této možnosti prevence. Započal jsem ,,boj" proti tomuto systému a mým zjištění bylo, že věc je záměrně vedena do slepé uličky. Nevím, na jaké úrovni řízení nás, státu, světa, je tato pravda o zdraví vědomá. Je jisté, že spoustu jedinců i v řídících postech pravdu o původu našeho uzdravování a potažmo zdraví neví.

Mnozí činitelé jen slepě konají, zhlediska různých ustanovení, norem a zákonů a o principech života nemají ani páru. Viz článek vedu nebo řídím.

Pokud však připustím, že je to záměr, pak by bylo zřejmé, že někdo, opravdu někdo nahoře, kde přesně nevím, podstatu o nemocech zná. Proto je systém kolikrát ve slepé uličce a jedině k čemu slouží je čistě k byznysu.

 

Není myslitelné, že jedinec zabývající se skutečnou prevencí v otázce zdraví, nenarazí v odborných kruzích na informace, které jsem uváděl v prvním článku o Zdraví.

V tomo článku se budu snažit propojit informace o lécích, potažmo bylinkách, příznacích nemocí, přeneseně o vibracích, a dále se pokusím naznačit vazbu  k civilizačním chorobám. Možná se dostanu i do podstaty atopických ekzémů a dětských poruch - nemocí a konec konců neustále se budu snažit vyjasňovat problém příčin nemocí.

 

Nejprve musím uvést, že v mediálním prostoru jsem zjistil, že né všichni doktoři jsou řízení a současně i další řídící složkou. Jsou výjimky uvědomující si podstatu pravdy o nemocech a za to jim dík.

Bohužel, zákonně se na tyto doktory vyvíjí tlak, jak tuto oblastní vedení léčby zanechat.

Dokonce určité volné složky v léčebném procesu mající jakousi tendenci prevence jsou násilně pošpiňovány za účelem diskreditace, neadekvátnosti a neodpovědnosti, vedoucí k zákazu činnosti.

,,On vlastně hlupák pacient musí být ochráněn od některého druhu šlendriánství". Z určitého pohledu je v pořádku, že pacient nemající svůj názor, čeká pouze na odborníka.

 

Jak by to bylo jednoduché, kdyby byli lidé soudní a sami se mohli rozhodnout, co podniknou. Oni ale nemohou, neboť jsou v řídícím procesu pouze pojišťovací čísla a až do své smrti rentabilně spočítané příjmy a výdaje, z hlediska prospěšnosti jejich života směrem k někomu ... . Vždyť o to jde v každém rozpočtu především.

 

Z hlediska nevytváření principu osvěty ve sféře zdravotnictví, uvedu ještě jeden zajímavý fakt, který se neděje:

Všude se bojuje proti kouření, proti drogám a alkoholismu. No budiž, jenže z druhé strany je potřeba se zamyslet nad tím, že tyto věci jsou doslova a do písmene léky pro pacienta trpícího příznaky společenského selhání!

Takže pokud se podíváme okolo sebe kolik lidí kouří, pije alkohol, bere drogy, vypadá to, že skoro celá společnost trpí nemocí!

Tak proč to potom společnost neřeší ,,společensky" a místo toho útokem na každého jedince?

Co si každý jedinec léčí, když kouří, nebo pije alkohol, v tom nejhorším bere drogy, je dalším velkým tématem. Je však jisté, že je to celospolečenské a tak se určitě bavíme o civilizačních nemocech.

Otázka z toho plynoucí : už jste slyšeli v nemocnici, od politiků, nebo na veřejnosti, bavit se o problémech těchto nemocí? Kde je její příčina a jak jí účinně odstraňovat?

Ono zakázat někomu lék, účinné není a pacientům stav se může jen zhoršit.

Nechal jsem se trošku unést, pojďme nejdříve k samotnému názvu. Pro nás lidi žijících v České republice, to znamená v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, ale také v Chodsku, Lužicku atd. se bavíme o :

ZDRAVÍ  -  plhfd!

 

Lidé žijící na Slovensku tento pojem znají pod :

ZDRAVIE  -  plhfd0

Rozbor neboli bukoriad naleznete dole pod článkem, pojďme na jednotlivé významy.

Slovo ZDRAVÍ blíže specifikuje pozemskou společenskou formu.

Z čeho jiného chytnout nemoc než konfrontací se svým okolím, že? A když už jsme u toho, kdo prosím vás, někdy neřekl: No potěš, já se z toho picnu. Při zjištění svého chabého pokusu o realizaci určité věci.

To blíže znamená, že Nemoci jsou nám dány ve formě společenského nátlaku k uvědomění si a poznávání se a vzájemného ovlivňování se.

Druhé slovo ZDRAVIE určuje, že celý proces je v souladu veškerých sil, struktur nebeských a Zemských, sloužící k ověření správností našich závěrů. Každého jedince na jeho dané úrovni.

Zde je jasněji ukázáno, že v podstatě jde o naší formu přijetí této celé struktury a uvědomování si pravidel této hry.

Pravidel proč jsou zde nemoci a jak důležité je celou věc ohledně ZDRAVIE chápat.

 

Je tedy potřebné vnímat, že proti nemocem se nebojuje, ale chápeme je. Bojuje pouze nevědomý. Opět připomínám sledování příčin a následku nás neustále přivádí k cíli, který se zárověň posunuje naší náročností.

Proto jsem v prvním článku napsal, že Nemoce a Emoce jsou naší kamarádi. Přátelé, kteří nás narovnávájí na naší pouti životem na Zemi. Když už přesně nevíme jak dál, dávají nám čas si toho všimnout a sílu překonávat se.

Je naprosto zřejmé, že pokud společnost vyvíjí pouze tlak na jedince, který myšlenkově nepracuje s nemocemi, nevšímá si jich, že jsou jeho, spouští tak proces boje, což ve skutečnosti vede jen ke stresu a následně k depresím. V tomto bodě se již plně dotýkáme takzvaných civilizačních chorob.

Vznikají jen další komplikace v celospolečenském měřítku. Tyto nahromadělé vazby jsou uloženy coby jemněhmotná struktura /jemněhmotná energie/ v každém jedinci, která se musí někdy a někde projevit.

Musíme si uvést, že v dnešní době společenské tlaky jsou zde jen proto, aby uvolnily co nejvíce lidského pracovního potenciálu, jeho tvořivosti k naplnění určitého konta. A pokud připustíme ono ovládání jedinců, pak je vše propočítáno z hlediska životnosti daného bateriového článku. A zajisté není účelem tento článek tímto zatěžovat. Stačí ho pouze opravovat.

Do nekonečna to však nejde, že?

Můžeme dodat, že lidé tak nepracují v souladu se sebou samými. Jsou mnohdy nespokojeni na svých pracovních pozicích a také jsou jejich ambice nadmíru zdravému uvědomování.

Lidé jsou pak naštvaní a vnitřně si neodpoví.

Spousta jedinců nemá funkčí rodinu, která by je ochránila od těchto vlivů. Svůj vzdor si takto ukládájí a pak je jen krůček k tomu, že v budoucnu trpí třeba dnou, nebo jinou komplikací.

V nejhorším případě, a to se děje nejčastěji, rezignují na svůj životní úděl projevem rakoviny.

Ale pojďme dál. Osvětleme si, co ve skutečnosti jsou léky.

Prvotní co musím napsat je, a je to věcí podstatnou, že naši Předci ,,Chvalme je za svou moudrost" nám zanechali slovo, které zní ,,lektvar".

Možná proto, že lék užívají Tvari, tvorové uzavření na určitém stupni vývoje, je zřejmý jejich tvar.

Nebo možná proto, že samotný lék je tvarem pro něco. Otázka pak z ní, pro co? Jakým způsobem je myšlen onen tvar? Má tvar samotný lék, nebo má tvar ona věc na co se lék užívá /v podstatě nemoc/?

Nejprostší odpovědí je, že vše je pravdou. Ano, lektvar užívají Tvari, je tvarem sám o sobě a zárověň má vliv na tvar námi stvořené nemoci.

 

Pro bližší pochopení uvedu příklad. Ze školy víme, že existuje základní chemická tabulka prvků. Každý prvek má své charakteristické projevy. Dá se říci, že tyto prvky mají svůj specifický tvar a společně dokáží vytvořit různé seskupení.

Můžeme to nazvat kluby přátel společného cíle.

Tyto zájmové skupiny prvků mají na Zemi rády své určité prostředí, kde se jim daří. Jsou doslova připoutány tímto místem. Prvky sami o sobě jsou obsažené porůznu v horninách, půdě, na povrchu a ve vodě.

Každé takové seskupení různých zájmových skupin má svůj společný kmitočet - vlnění. Ono vlnění, myslím že žuly, bylo pěkně ztvárněno ve filmu Jádro o putování do hlubin naší Země k roztočení jádra.

Vlnění samo o sobě jsou ve skutečnosti projevem společné vazby obsažených prvků. Možná se dá nadneseně říci, že pokud zaznamenáme toto vlnění, zaznamenali jsme jejich řeč.

 

Přiblížil jsem vám toto prostředí jen proto, abychom si blíže vykreslili, že přímo dané prostředí nám specifikuje následně další skupinu ,,společenskou strukturu" a to jsou rostliny, co využívají daného prostředí pro svůj růst.

Rostlinám vyhovuje daná společnost o daném kmitočtu, samotné rostliny ji pohlcují. Ony samy se skládají z oněch chemických prvků, toho daného místa. Přejímají do sebe místní struktury a vazby. Stávají se nosiči daných kmitočtů. A my, lidé se o nich třeba dovídáme z obsahu chemických prvků v bylinkách.

Proto se dané bylinky užívají jen na určité dané nemoci. Kdy každá nemoc je samostatným nosičem daného ztvárněného vlnění.

Samotné bylinky se následně staly předlohou tvorby umělé produkce léků. Ty rovněž obsahují různé prvky a sloučeniny.

A samotný prvek určitého odrazu se doslovně využívá v homeopatikách.

 

Vývojem vědy na základě starého pozorování byly zjišťovány, které bylinky, rozuměj prvky, na co mohou posloužit.

Dnes je bylinkářství haněno. Bez něj by však byznys farmaceutiky nebyl možný.

 

Pokusme se teď spojit tyto úkazy s naší nemocí. Proč nám moderní medicína předepisuje dané sloučeniny prvků na tu danou nemoc?

Jak již jsem výše napsal, vše je ukryto v jemněhmostném nastavení nás samotných. Jsou to odrazy našeho ztvárnění rozporu, kdy vyjadřovaná energie - frekvence, zhmotní tvar daného omezení. V místě omezení je ukrytá i příčina, původ rozporu. To nám napomáhá upozorňováním na sebe k realizaci protiopatření.

 

Pozorní čtenáři si již vše spojili, když došli k závěru, že naše daná nemoc s určitým kmitočtem se páruje s daným kmitočtem podávaného léku. Medicína se snaží tuto vlnu - kmitočet doladit. A čím přesnější doladění, tím větší účinnost léku samotného.

 

Je tu však jedna komplikace. Samotné překrytí vlnění sice přináší úlevu, ale není tělem správně vnímáno.

Mám za to, že spárováním vlnění dochází k reakci ve formě protikladů. Podáním léku sice úlevu vyvolá, ale skutečný problém odstraněn není.

Pokud se podíváme na slovo úleva, mít od něčeho pokoj, klid, pak zjistíme, že slovo se používá i jako : ,,Ulil /ulevil/ jsem se, když jsem nemusel cvičit".  Z druhé strany to znamená, že jsem se něco nenaučil!

Proto se domnívám, že úleva slouží k získání času pro další konání. Pro nalezení dalšího řešení. Nalezení způsobu překonání.

Takže pokud to vezmeme doslovně, jasně se ukazuje, že i léčiva nám dopřávájí čas na řešení problému. A to by znamenalo, že problém je někde jinde.

Není to bolest jako taková, že jsem se nachladil a tak mě bolí v krku. Je to zhmotnělý problém mého konkrétního postoje ,,odmítnutí", který se projevil díky prochladnutí. Vlastně bychom měli chladu poděkovat.

 

Pokud nedochází k odstraňování skutečné příčiny, můžeme si být jistí, že probíhá zadržování energií. Představte si ohromnou hráz, do které přitéká voda a nemá odtok. Je jen otázkou času, kdy ona hráz přeteče a následně se protrhne.

Léky jako takové, hráz ve skutečnosti posilují, protože je potřeba pochopit, že prvotní příčina je naše nepřijetí něčeho. Je to nosná frekvence, která vytvoří následek, tím že se zhmotní problém v nebo na těle. A my podáváme lék na uvedený problém a ne na příčinu problému.

Pro jinou skupinu lidí, pak existuje jiný popis : musíme léčit ,,duši" prvotní příčinu co vyvolalo změnu v nebo na těle, kde se nachází už jen projev, neboli následkem. Následky jsou tím větší, čím je řešení do budoucna dále oddalováno.

Vlastně jsem napsal, že pokud budeme léčit pořád dokola jen fyzické projevy na těle, nikdy nemáme šanci se skutečně vyléčit.

Naštěstí nás život vybavil i jinou funkcí a to je zapomnění. Běžne se v životě stává, že jak přicházejí další podněty a radosti, my sami měníme svůj životní postoj, své chování, a tím se hráze vypouští a věřte i bourají. Proto také nejlepším lékem bývá změna životního stylu. Mnohdy to někteří doktoři praktikují právě u rakoviny.

Už chápete funkci rodiny? Ta vám právě nejlépe může přehodnotit postoje.

Tímto bych okruh lektvaru mohl uzavřít. Všechny podstaty jsou nám známe. Závěrem tématu ještě uvedu jeden spojující název a to je Lazaret, dnešní nemocnice /i ty vznikly v určitém období/.

Lazarem se nazýval ten, co byl omezen, co nemohl konat. Dostal čas vše promyslet. Koncovka ET je o formě utvrzení se. Opět se vynořuje na povrch stará moudrost ukrytá ve slovech.

Vážení čtenáři, omlouvám se za ukončení tohoto článku. Již je dost dlouhý. Uvedené věci o projevech dětských chorob, ekzémech a moderně i poruch obranyschopnosti bude pokračování v článku - Zdraví část 3.

Děkuji.

Obrazy ukryté ve znacích, bukoriad ZDRAVÍ, ZDRAVIE.

 

Na první pohled je zřejmé, že slova jsou skoro stejná. Dříve jsem si myslel, že mám hledat přesné slovo, které se v minulosti  vyskytovalo, a tak se rozhodnout, které z těchto dvou zdraví nebo zdravie je správné. Bohužel jsem tímto byl sám v rozporu s tvrzením, že neexistuje skloňování a přidávání koncovek za účelem vytvoření příznačnosti daného slova, zhlediska správné spisovné řeči. U těchto slov jsem si naplno uvědomil, že obě slova jsou správná a opět záleží jen na samotném posouzení člověka, co chce popsat. Jaký obraz chce předat posluchači.

Ve slovech se praví, že Z - p Zemlja je syrová, co do podstasty svého prostředí, je miliardy let ve vývoji svých cyklů, svého chování, své ochrany, je prostá a nemilosrdná. Vše má své místo a své hranice. Toto Z - p určuje cestu pro přesně danou energii poznání ve formě boukovice D - l k jejímu uchování, hromadění. Vnímám to tak, že tako přesnost v syrovosti Země nám ještě blíže specifikuje naše D - l dolaďuje, uchovává podstatu nakupených věcí, čili se jedná o přesné pozemské projevování za účelem vytvoření cesty pro energii RA - hf a tato energie se projevuje v poznání V - d viedy.

Prozatím shrnuto, máme zde jasné okolnosti již vytvořených procesů na Zemi, které se projevují pod nějakou enerií co vede k našemu poznání.

A teď to příjde, tomu celému vevodí koncové Í - ! Inít, která velí, že jde o společenskou formu příčin a následků.

Nebo je koncovka pod taktovkou IE - 0  jať což nás přivádí k propojení těchto cyklů poznání mezi nebesy a Zemí.

Grapefruit a vitamíny
bottom of page