top of page

Vazby a růst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení čtenáři, v následujících řádcích se pokusím spojit určitá témata, která, jak se zdá, do sebe zapadají.

Může to znít revolučně. Dokonce vás to může stavět do opozice. Věřte, že i já byl překvapen a v úžasu z těchto spojujících nitek.

Můžete samozřejmě myšlenku zavrhnout. Proto vás žádám, dejte této teorii čas, nechte si odstup a věřte, že model, který popíši, nemáte dnes odzkoušený a tím pádem není možné s čímkoliv porovnat. Jsou to naše osvojené návyky, které vytváří pocit rozepře.

 

K věci:

 

Dříve jsem napsal článek Energie a Á–tmy.

Pro připomenutí uvedu, o co v něm šlo. V prvé řadě o samotný pojem energie, že defakto za tímto pojmem něco ukrýváme a pomalu nikdo neví, co přesně. Prostě energie, síla …, no jak to vypadá a o čem to přesně je?

Já poukázal na to, že naši předci znali nedělitelnou, nejmenší, nic nevážící částici a tou je átma. I samotný název není odvěci, po SB jde o zrození ze tmy. Je to počátek možného zhmotnění. Je to skutečný přerod.......pokud se částice átmy rozhodnou spojit. Jen tak se vytváří větší celky.

 

A teď jde o to, že při spojování átem vznikají vazby, anebo při rozpadu se naopak vazby rozpojují. Projevem těchto spojení či rozpojení je teplo. My pak celku říkáme energie.

 

Pokud se pokusím dál to přiblížit, pak naše lidské energetické projevy jsou doprovázeny vždy zvýšením teploty. Ve skutečnosti tedy přeměňujeme átmy. Formujeme, řídíme proces přeměny, jak je zapotřebí, ale mnohdy to vlastně nevíme. Skutečným vědomým ovládáním přerodů bychom dokázali třeba lépe hubnout:-) vlastně by to byl počátek vědomého formování reality!?

Lépe bychom chápali ,,destrukci“, ve které jde také vždy jen o přerody. Atd., atd.

 

K projevům tepla se ještě vrátíme a teď připomenu článek a to Vědomostní úrovně 2.

V tomto článku šlo o vykreslení podstat vnímání úrovní jednotlivců. Každý to děláme, málo kdo to připouští.

Sami si vybíráme, s kým se budeme bavit a to vždy v rámci našeho zájmu. Je to předmět zájmu, co vytváří úroveň komunikace. Pokud vezmete v úvahu, že předmětem zájmu budou prožité skutečnosti, pak máte neomezený zdroj rozhovoru. Můžete popisovat své zaujetí, svůj postoj, pohled a vývoj.

Rozhovor stojící na vědomostech – ověřených životem je základ růstu. Opakem je hovor o čemkoliv, třeba o sledování filmů, sportu, přečtených vědomostí, poslechu hudby.

To vše z pohledu vědomostní úrovně je pouze inspirace. Možnost vzbudit touhu a něco prožít.

 

Z této úrovně vychází i mezipartnerské vazby. Pokud máte společné zájmy, máte i společné prožitky. Pozor, nemusí být společně prožité v jeden čas, jde o vjem stejného zobrazení. Pak si i více rozumíme.

A jelikož se život neustále vyvíjí, vyvíjíme se i my. Stává se v partnerských vztazích během života, že dochází k příliš velkému růstu jednoho z jedinců od druhého. Dnes to bývá následkem odcizení se a lidé to mnohdy považují, že je již partner nemiluje.

No, není tomu tak. Skutečná láska nikde nezmizela, jen zájmy se rozešli. Každý z jedinců nabral jinou rychlost zrání svých zájmů. Zde by byl vhodnější polský hovorový výraz, že každý jedinec ,,napenduje“ dle svého, což by se dalo volně přeložit, že má svůj pohon-převod, svou rychlost řízení.

Výčitky, že mě už nemiluješ, zde nepatří, za rozevření nůžek, jinou rychlost zrání, můžou oba partneři. Naopak tyto výčitky, ať již nevyřčené nebo vyřčené, stojí za skutečným rozchodem.

 

Ve skutečnosti jedinec, který by chápal podstatu svého zrání a názorového vývoje, by dál s partnerem setrval. Dokonce by nejspíš neznal třeba slovo ,,nevěra“ a jiné dnes vyčítané věci.

V článku Vědomostní úrovně 2 jsem dal odkaz na článek Sidorova, který rozebíra podstatu muže a ženy a rovněž se touto tématikou zabývá.

Pokud jste si tedy, vážení čtenáři, přečetli již všechny zdroje, které jsem i dnes připomněl, postoupím dále a uvedu pár spojujících okolností.

 

Zde se odrazím od informace Sidorova, že žena nebo muž předávají energii jeden druhému poměrem 70% sexuálním kontaktem a zbytek 30% očním kontaktem. To by znamenalo, že sex je důležitý pro rychlejší zrání jedinců, rychlejší vědomostní růst. A dále by to znamenalo, že lze dozrávat i přes oční kontakt a to dle tohoto tvrzení pomaleji.

V praxi by to znamenalo, že i jedinec, nemající druhého partnera, může vědomostně růst a rychlost jeho zrání by záležela na okolí.

Vážení, zde se dostáváme k samotnému provázání obou témat, ale než se tam dostaneme, ještě uvedu, že existuje věta, že myšlenky jsou spalující. No bodejť by ne! To je ten oční kontakt. Jistě jste i vy někdy v životě zažili, že jste se na někoho nedokázali vynadívat. Byli jste jak očarováni. Proto věřím, že lze natrénovat i daleko větší přesah přenosu energie přes oční kontakt než rozhraní 30-ti procent.

Jistou nápomocí právě můžou být, a to se podržte, společné koupele mužů a žen – lázně, které popisoval i Sidorov.

Zdá se, že těmto praktikám se kdysi naši předci hojně věnovali. Velké koupele byly rozšířené po celém světě.

 

Jde tedy o to, že pokud zvýšíme teplotu okolí, zvýšíme i teplotu svou, pak jistě dojde i ke zvýšení obrazového vjemu přenesené energie.

Následek tedy bude intenzivnější vjem očního kontaktu přenosem mužské a ženské energie. Nemusí tak docházet k intimnímu prožitku a může tak být zabezpečen zvýšený vědomostní růst.

Jistě, někdy může dojít i k výměně partnera.

Myslím si však, že tyto případy by byly ojedinělé, neboť jak jsem uváděl dřívě, pokud by byl jedinec vychováván v tomto společenském duchu, pak by znal i podstaty vývoje. Jde o samotnou podstatu slova – partner – již rozebranou v článku Vědomostní úrovně a pak je zde dost důležité, jaké dohody a z jaké úrovně jsou učiněny.

My bohužel žijeme v době, kdy tyto věci neznáme, jsme otupělí, a tak jsou mnohé partnerské vztahy uzavřeny v nerovnovážné vazbě hned na začátku, aniž by si to jedinci uvědomili. Dokonce samotný vjem nějakých úrovní se potlačuje. Jeden jedinec brání druhému v jeho růstu. Přitom by mělo platit: Chceš svou rychlost, přizpůsob se.

 

Rodina jako taková nestojí na přivlastnění si partnera, ale na pochopení. Pokud tedy vědomostně rosteme, musí růst i naše dohody, musíme se neustále přizpůsobovat. Zde já vidím kámen úrazu. Mnoho jedinců žije v představách neměnnosti, uzavřené do manželských smluv nebo dogmat společnosti z toho vycházejících.

Jedna věc je jistá, v partnerských rozkolech jde vždy o utlačení nějakého chtění, nějaké představy své neocenitelnosti a nepřekonatelnosti. Bohudík, život zde máme právě věnovat studiu ve hmotě a zdokonalování se, a z této podstaty lze neustále tvořit nové.

 

Prvotní záměr rodiny je o tvorbě dalšího pokolení. Nikde není řečeno, že by rodina nemohla pracovat na jiných základech.

Jsme nasátí křesťanstvím, na jehož základech manželství stojí. Uzavřením smluv mezi mužem a ženou. A teď si přestavte, že současné slovanské trendy kopírují tu samou linii, bez dalšího hlubšího poznání. Zabezpečit v současnosti vývoj pro každého jedince bez rozdílu pohlaví je však náročné.

Zvládnout vývoj mužského a ženského potenciálu a celé to skloubit do neomezeného růstu, to je docela jiná představa. Naše doba je komplikovanější, máme větší možnosti a ty nám dokáží přinášet daleko více podnětů.

Dnes nikdo přesně neví, co má být předmětem zájmu uzavřené manželské smlouvy, zda je to tolerance a rozvoj, kterou vám popisuji, nebo oddanost a mnohdy nesení příkoří. Můžete odpovědět šalamounsky a říci, že tak trochu od obojího. Bojím se však, že pokud uděláme nějaký kompromis, tak ten následně povede k situaci, jako je dnes. Chaos pro chybějící pravidla, která by vznikla ze samotných životních zkušeností.

Za mne je to rozhodně rozvoj a věřte, že zahořet můžete kdekoliv a kdykoliv. V našich životech jsme průzkumníci a jak jsem popisoval komplikovanost, pak komplikovanost je vytvořena právě jen v našich svazujících předsudcích.

 

Zdá se, že toto téma je doposud neprobádané a bude zapotřebí ho dále rozvinout. Mohu vás upozornit, že rozhodně jsme nešli v textu do hloubky a tak trochu jsem vás šetřil. Pro vás, kteří jste byli osloveni, poskytnu inspiraci k pokračování, které se bude týkat slova ROD, přivlastnění si jedince, vytváření majetku – majetnictví, společnost založená na vlastnictví a v neposlední řadě vykreslit podstaty bezpečí pro ženu jako budoucí matku.

14.6.2020

propojení.webp
bottom of page